is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 3i —

werden in Mei 1874 gebouwd 22 huizen, in October 18, in 1875 twee en in 1876 weer 8. In 1885 werd met de statuten tevens de naam gewijzigd in Coöperatieve bouwvereeniging „De Volharding"1).

Te Amsterdam was in 1868 eveneens een bouwcoöperatie tot stand gekomen, de „Bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen""), terwijl te Leeuwarden werd voorgesteld een bouwvereeniging s) op te richten in een vergadering der Provinciale Friesche Werkliedenvereeniging.

De contributie van deze laatste bouwvereeniging zou een dubbeltje per week bedragen om een kapitaal te vormen tot aankoopen van een bouwterrein, waarna dan een leening gesloten zou worden om 20 woningen te bouwen. Was deze afgelost dan zou men een nieuwe leening sluiten voor 50 woningen, totdat alle leden in een woning der vereeniging gehuisvest waren.

Er werd een commissie benoemd en de bouwvereeniging „Help U zeiven" in 1871 opgericht met 220 leden. Het sparen in de vereeniging, die inmiddels koninklijk goedgekeurd was, ging te langzaam en daarom richtte men een circulaire om f inancieelen steun aan de gegoede ingezetenen van Leeuwarden. Velen gaven aan deze roepstem gehoor en toen /1200.— was binnengekomen, kon de vereeniging voor / 8000.— een stuk bouwterrein koopen. Een 4 % leening werd nu uitgegeven; de grootte werd niet genoemd, men wilde afwachten voor hoeveel zou worden ingeteekend. Het resultaat was, dat de leden voor f 2200.— deelnamen, op een circulaire onder de ingezetenen kwam / 53.500.— in en bovendien konden nog vier giften, tezamen ƒ2250.— geboekt worden van inrichtingen, die niet konden inschrijven.

Met dit geld werden 54 woningen gebouwd, die in November 187a gereed kwamen. In 1873 werd een tweede leening gesloten, waarop / 22.500.— binnenkwam, en tot den bouw van nog 20 woningen besloten.

Als eigenaardigheid van deze vereeniging kan nog aangestipt worden, dat de niet-leden, die op een leening inschreven, volgens de

*) Jaarb. N. C. B. 1891, bl. 118.

*) Staatk. en Staathuish. Jaarb. 187a, bl. 188; N. R. Ct. 14 Febr. 1874: Kerdijk: Een voorbeeld ter navolging. *) Staatk. en Staathuish. Jaarb. 187a, bh 193; Jaarb. N.C.B. 1893, bl. 214.