is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 47 —

te Amsterdam. Het doel van het comité was vooral: „om wat meer sympathie op te wekken voor de beweging door verschillende vraagstukken met vertegenwoordigers der werklieden, die daartoe als leden werden aangenomen, in kleinen kring en in openbare vergaderingen te bespreken"1).

Het comité bestond in 1874 uit de volgende personen 2). Jhr. Mr. de Jong van Beek en Donk (Voorzitter), Mr. Ter Haar, leeraar H. B. S. te Deventer (2e Voorzitter), Prof. Mr. Pekelharing, hoogleeraar Polytechnische School te Delft (Secretaris), Scheepers, arbeider te Amsterdam (Penningmeester), Mr. Bloembergen, advocaat te Leeuwarden, Mr. Goeman Borgesius, journalist te 's Gravenhage, Daniels, industrieel te Amsterdam, Dr. Teringa, letterkundige te Groningen, Gerhard, arbeider te Amsterdam, Mr. de Witt Hamer, advocaat te Goes, Heldt, arbeider te Amsterdam, Dr. Hubrecht, leeraar Handelsschool te Amsterdam, Roessingh van Iterson, ingenieur der S. S. te Luik, Mr. Kerdijk, schoolopziener te 's Gravenhage, A. Post, arbeider te Amsterdam, Rommerts, arbeider te Leeuwarden, Mr. Rooyaards, referendaris bij den Raad van State te 's-Gravenhage, de Rot, arbeider te Rotterdam, Armand Sassen, leeraar H. B. S. te Breda, Telders, ingenieur te Breda, Testas, mgWIaar te Amsterdam, Jhr. Mr. van Tets, rechter-plaatsvervanger te Zutphen, Mr. Veegens, procureur te Brielle, Mr. Wiersma, advocaat en lid van den gemeenteraad te Leeuwarden.

Zooals blijkt was het comité samengesteld uit mannen van de meest verschillende richtingen en standen en uit bijna alle streken des lands.

Op den bovengenoemden bondsdag van het A. N. W. V. werd verder, op voorstel van De Rot, besloten aan te dringen op staatshulp bij den bouw van arbeiderswoningen. Tevens verklaarde de vergadering op voorstel van Rommerts, naast dien wensch van steun door de overheid, zich nog overtuigd van de nuttigheid en noodzakelijkheid, dat coöperatieve bouwvereenigingen zooveel mogelijk in het leven geroepen werden en door particulieren gesteund ').

Het jaar 1876 was inmiddels bereikt, het jaar waarin de coöperatieve beweging een andere phase zou intreden.

x) Bymholt t.a.p. bl. 70.

*) Bymholt t. a.p. bl. 165.

») Gedenkb. A. N. W. V., bijlage A, bl. 4.