is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 55 —

twee te Rotterdam wonende leden der vereeniging, die deel uitmaakten van een grossiersfirma. Deze beiden wilden met E. H. een overeenkomst aangaan voor den tijd van 5 jaar om in te koopen voor de districten en c. w.vn. of individueele leden in plaatsen zonder district. De vereeniging E. H. zou voor betaling of verlies nooit kunnen worden aangesproken; geschillen «ouden worden beslecht door een commissie van 3 leden.

Daar de prijzen van deze firma Morett en Hulshoff hooger waren dan andere aanbiedingen en men toch liever geen inkoop buiten E. H. om wenschte, opperde het hoofdbestuur het plan de leveranciers direct aan de betrokken districten te doen leveren, doch collectief te bestellen, een eigen magazijn zou zoodoende niet noodig zijn. Het bleef evenwel bij plannen. Daarom nam in 1882 de voorzitter van de c. w.v. district Leeuwarden het initiatief om met die van de districten 's-Gravenhage en Amsterdam een circulaire te richten aan de besturen van de overige c. w.vn. van E. H. om deze uit te noodigen tot een vergadering te Amsterdam. Op deze bijeenkomst (21 Mei) sloten 9 c. w.vn. zich aaneen, waarbij bovendien 3 districten toetraden, tot de vereeniging: „Gezamenlijke Inkoop van E. H." De uitvoering van het contract bleef opgedragen aan het bestuur van de c. w.v. district Amsterdam (die in 1881 die taak van de Ontbonden N. V. Amsterdamsche v. v. had overgenomen) *), tegen een commissieloon van 1 % «). Daar de omzetten te gering bleven (Md—Nov. in totad nog geen ƒ20.000.—, zoodat de onkosten door 1 % niet werden gedekt), weigerde Amsterdam in Nov. 1882 langer het beheer van G. L te voeren, waarop de c. w.v. van het district Rotterdam, op verzoek van den voorzitter der c. w.v. Leeuwarden, bertid was de taak over te nemen, hetgeen met ingang van 1883 geschiedde. De bestuursleden van Peski, Zantvoort en de Haan werden spedad daarmede belast.

De Vereeniging G. L, waarvan aanvankelijk weer uitduitend c. vn. van E. H. lid konden zijn, eerst later ook andere, bezat geen rechtspersoonhjkhdd. Dit was geen bezwaar, daar het systeem van con-

*) Jaarb. N. C. B. 1891, bl. 74.

*) Gedenkb. C. W. V. district 's-Gravenhage E. H. bl. 19; Dr. A. Rutgers. Rede ter gelegenheid van het iaHarig bestaan van den N. C. B. 1902, W. 3; Jaarb. N. C. B. 1891. bl. 149; Hayem t.a.p. bl. 346; Mededeelingen N. C. B. No. 1.