is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 67 —

adviseur optrad. Uit het rapport van deze commissie *) blijkt, dat zij voor wat de organisatie betreft vooral het oog gewend heeft naar de Banque des Coopératives de France en de Boerenleenbanken, welke beide als voorbeelden dienden2). De bank zal de spaargelden van de verbruikers tot zich trekken, waardoor tevens de „spaarfondsen" van vele c.v.n zullen worden uitgeschakeld. De gelden van deze spaarfondsen worden meestal door de c. v.n zonder eenige garantie voor de spaarders in het bedrijf gebruikt. Aan dezen ongewenschten toestand zal de coöperatie-bank een einde maken, daar soliede belegging8) en liquiditeit de volle aandacht hebben. De c. v. v.n kunnen dan haar door het vervallen van het spaarfonds verminderd bedrijfskapitaal aanvullen door credieten van een Coöperatie-Deposito- en Credietbank* Deze zal zich als hebbende een geheel andere functie dan de Spaarbank m. i. onafhankelijk van deze laatste moeten bewegen. Deze scheiding echter zoekt men in het rapport tevergeefs, waardoor ook de vraag, waaruit de Deposito- en Credietbank hare creditsaldi zal putten, bij een gescheiden bestaan der beide organisaties, open blijft. Het zal dan mogelijk zijn, dat een spaarbank het door de verbruikers nieuw gevormde kapitaal vergaart en voor zoover en op de wijze, die de liquiditeit toelaat, in de verbruikscoöperatie brengt, terwijl onafhankelijk daarvan een deposito- en credietbank de bankzaken der c. v.n zal behartigen.

Als rechtsvorm werd door de commissie de N. V. gekozen, vooral met het oog op de samenwerking met andere banken, waarbij het hebben van een vast aandeelenkapitaal te prefereeren zou zijn boven een variabel, dat de cv.-vorm zou meebrengen. Echter is dit mi. voor die samenwerking een factor van een zeer ondergeschikt belang; misschien ware de c. v. met niet te beperkte aansprakelijkheid in den aanvang te verkiezen boven denN.V.-vorm, die dan ingevoerd kon worden als voldoende reserves zijn gevormd

*) Als bijl. VI, VII en VIII toegevoegd aan het jaarverslag Centr. Bond 1933.

') Er wordt evenwel met geen enkel woord gewezen op het essentieele verschil tusschen de boerenleenbank en de credietbank, die hier beoogd wordt.

*) Uit het „eiserne Bestand" der spaargelden zullen b.v. hypotheken van de c. v.n genomen kunnen worden teneinde dezen liquide middelen toe te voeren.