is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 161 —

artikelen zelf een groot deel de oorzaak is(l) van het gebrek aan voldoende bedrijfskapitaal bij onze coöperaties, meenden wij, dat rij ook verphcht(l) is deze door haar gesch(apen) moeilijkheid te ondervangen".Hoe geheel andere klanken werden in 1918 vernomen. Geleidelijk, zij het onbewust, werden de beletselen voor een samengaan met den N.CB. door het steeds meer veld winnen der zuivere coöperatieve gedachte, uit den weg geruimd, waarbij de samenwerking inzake de levensmiddelenvoorziening het voorspel was.

De voornaamste gebeurtenissen, welke gedurende de oorlogsjaren de belangen der verbruikscoöperatie raakten, werden grootendeels reeds in het tweede hoofdstuk vermeld. Hier zij dan ook nog slechts op enkele gebeurtenissen gewezen, waarbij speciaal de Bond van Arbeiderscoöperaties met de daarbij aangesloten v.vn. een rol speelde.

Op bl. 70 werd vermeld, hoe de neutrale c. v.n bestuurdersbonden vormden in verschillende plaatsen, waar meer dan één c. v. bestond. De Arbeidersbond bleef ernaar streven in elke grootere gemeente slechts één arbeiderscoöperatie op te richten en drong erop aan de omliggende kleine plaatsen met filialen van die centrale v.v. in de stad te bereiken, omdat de levensvatbaarheid van c. v.n op het platteland hier te lande meest gering is en bovendien om onnoodige versnippering te voorkomen "). (zie bl. 153). Ook door de Commissie voor de Verbruikscoöperatie was deze taktiek indertijd gevolgd (zie bl. 149) en het is voor de verbruikscoöperatie een gelukkig verschijnsel, dat ook de tegenwoordige Centrale Bond de zoo hoog noodige eenheid in de beweging tracht te brengen, door voortdurend op fusie van c. v.n te blijven aansturen (zie bl. 81).

Een voornaam punt op het programma van den Bond van Arbeiderscoöperaties in den crisistijd was de medewerking aan de duurtebestrijding. Zoo verleende de bond zijn steun aan het houden van de duurtemeeting te Rotterdam in 1915 door de S. D. A. P. en het N.

*) Jaarverslag Bond v. Arb. Coöp. 1916, bl. 13.

*) In 1916 werd aan alle afdeelingen van de S. D. A. P. en van het N. V. V. door den coöp. bond een circulaire gezonden, mede-onderteekend door Vliegen en Oudegeest. Daarin werd de noodzakelijkheid van coöperatie voor de georganiseerde arbeiders uiteengezet en de medewerking ingeroepen voor de oprichting van filialen (Jaarverslag Bond v. Arb. Coöp. 1916, bl. 7).

Otten. 11