is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— log —

VOor mij beschouw het als een duren plicht van de Katholieken, om coöperaties op te richten"*).

Hier te lande vereenigden de inmiddels opgerichte R. K. c. v.n ïich in 191a op initiatief van het Bureau der R. K. Vakorganisatie tot den R. K. Bond van c. v.n in Nederland. In het bestuur van dien bond hebben genoemd bureau en de leden van de Federatie van R. K. Werkhedenvereenigingen en Volksbonden zitting8). De bond omvatte in 1915 17, in 1916 49, in 1917 81 en in 191819a c. v.n. Van het laatstgenoemde aantal waren 178 bakkerijen-verbruikscoöperaties, 12 brandstoffencoöperaties, 2 bouwcoöperaties en 1 sigarenfabriek. Het gezamenlijk ledental der deelgenooten bedroeg 25.705.

In de bisdommen Haarlem en 's Hertogenbosch werden „diocesane kringen" ingesteld. Een afzonderlijke coöperatieve bond in Limburg, feitelijk meer een diocesane kring in het bisdom Roermond, werd in 1917 bij den R. K. bond ingelijfd.

In 1920 had een reorganisatie in de R. K. coöperatieve beweging plaats, waarscbijnhjk naar aanleiding van de hangende fusie tusschen den N. C. B. en den Bond van Arbeiderscoöperaties. Vijf diocesane bonden werden opgericht, federatief verbonden tot een R. K. Coöperatieven Bond. De R. K. c. v.n, die indertijd lid van den N. C. B. waren geworden, grepen de fusie aan als een gelegenheid om uit te treden en zich bij een diocesanen bond te voegen *).

Volgens opgave van het Secretariaat omvatte de R. K. Bond op 1 Jan. 1924 99 c. v.n met tezamen 24412 leden. Als oorzaken van de vermindering van het aantal c. vn. aangesloten bij de Federatie kunnen vier redenen worden genoemd t. w.:

ie. de 12 brandstoffencoöperaties en de 2 woningbouwvereenigingen alsmede de sigarenfabriek zijn uitgevallen}

2e. een tiental kleine vereenigingen hebben hare zelfstandigheid verloren door opneming in een groote of door samensmelting op andere wijze;

3e. in den loop der laatste vijf jaren zijn enkele vereenigingen uitgetreden ;

4e. verschillende, vooral kleine vereenigingen, zijn in de laatste *) T.a.p. bl. 33.

*) Sociaal Jaarboek 1918. II, bl. 161.

») Jaarverslag Centr. Bond v. Ned. Verbr. Coöp* 1 Apr*—31 Dec. 1930, bl. 11.