is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— i7o —

jaren—speciaal in 1931,1932 en 1923 — opgeheven, deels door liquidatie wegens te weinig interesse der leden, deels door gedwongen liquidatie wegens financieele moeilijkheden voortspruitende uit geleden verhezen en onvoldoende reserves. In de R. K. verbruikscoöperatie bestaat de tendens, dat de kleine c. v.n langzamerhand verdwijnen en de grootere zich in meerder bloei gaan verheugen. Vandaar ook, dat het totaal ledental zoo weinig is gedaald in verhouding tot de vermindering van het aantal vereenigingen.

Onder het doel, dat de R. K. bond zou nastreven was genoemd de oprichting van een inkoopcentrale. In Februari 1921 werd dit gedeeltelijk verwezenlijkt, doordat de Twentsche R. K. c.v.n een centrale inkoopvereeniging stichtten1). Deze centrale zou niet alleen voor verbruikscoöperaties, doch ook voor particuliere bedrijven kunnen inkoopen, uitsluitend van geloofsgenooten-groothandelaren, zoodat de H.K. te Rotterdam niet in aanmerking kwam. Op het R. K. coöperatief congres op 24 Juli 1921 te Utrecht gehouden, werd er evenwel op gewezen, dat zoolang de H.K. strikt neutraal blijft, het gewenscht is bij deze den inkoop der c. vn. te centraliseeren *). Hetgeen overigens in werkelijkheid weinig geschiedt.

l) Het Coöp. Nieuws 1931 No. 5.

*) Het Coöp. Nieuws 1931 No. 18; De Verbruikscoöperatie. Rede gehot den door Henri Hermans op dit congres, bh 37.