is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. Algemeen Overzicht. § i. De tegenwoordige stand der ontwikkeling.

Nadat in het voorgaande de richtingen, waarin zich de verbruikscoöperatieve beweging hier te lande in den loop der tijden gesplitst heeft, waarvan de belangrijkste tenslotte weder gefusionneerd zijn, uitvoerig rijn nagegaan, moge deze beschrijving besloten worden met nog eenige algemeene opmerkingen en cijfers betreffende de Nederlandsche v. v.n en met een internationale vergelijking.

De moeilijkheid, die zich daarbij direct voordoet, is wel het ontbreken van betrouwbare gegevens. De N. C. 8. heeft wel vele pogingen aangewend om tot een statistiek te komen, doch door gebrek aan medewerking van de rijde der c. v.n, die de vragenlijsten niet of onvoldoende ingevuld terugzonden, hebben deze pogingen nimmer succes gehad 1). Ook van overheidswege, hoewel de bondsraad in 1912 daar nog eens op aandrong bij de Centrale Commissie voor de Statistiek, heeft men nooit een onderzoek ingesteld naar de coöperatie in haar geheelen omvang. Wel verschenen van tijd tot tijd cijfers, die het aantal bestaande v. v.n moesten weergeven, doch deze zijn niet dan onder groote reserve te aanvaarden. Immers dikwijls werd door schatting aangevuld, wat niet door telling was te verkrijgen en in de tweede plaats loopen bij de verschillende opgaven de opvattingen welke vereenigingen onder v. v.n begrepen moeten worden nogal uiteen, wat vooral vergelijking gevaarlijk maakt. Bovendien zullen het ledental en de omzet een juister beeld geven van den

*) Zelfs de „Statistische gegevens omtrent de Ned. Verbruikscoöperatie" in 1915 gepubliceerd door den N. C. B. hebben geringe waarde voor het bepalen van den totalen omvang der verbruikscoöperatie, daar het aantal „bekende" c.v.D, waarvoor de gegevens (nog met vele hiaten) gelden, ver blijft beneden het aantal „bestaande".