is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

BESTUUR.

Gevallen No. 60 en 61.

GEVAL No. 60.

1877/78. Deelname van Ned. Indië aan de Wereldtentoonstelling te Parys.

In Februari 1877 werd door den Gouv.-Generaal eene commissie aangewezen om zorg te dragen, dat Ned. Indië op de komende wereldtentoonstelling te Parijs zoo volledig mogelijk zoude vertegenwoordigd zjjn, wat betreft zjjn grond- en delfstoffen, landbouw en nijverheid, enz. Als voorzitter dier commissie werd de Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid aangewezen. Een crediet van ƒ 20.000.— werd haar verstrekt, en de verschillende departementen van Algemeen Bestuur werden gemachtigd op aanvrage kosteloos monsters e.d. aan haar af te staan. De Indische voorwerpen die van Philadelphia waren teruggekomen, werden, v.z. het Gouvernement daarover de beschikking had en zh' nog bewaard konden worden, bestemd om deel uit te maken van de inzendingen te Parh's.

In 1878 werd de tentoonstelling gehouden. In het geheel werden aan de Indische inzendingen 105 bekroningen toegekend. Na afloop is een kina-herbarium, uit de Gouvernements-inzendingen afkomstig, aan de Japansche en andere zaken aan de Fransche Regeering ten geschenke aangeboden.

Men ziet hier het Ind. Bestuur het vertegenwoordigingsbelang flink behartigen. Een climax is in deze materie duidelijk merkbaar. Wel wordt in 1878 bericht, dat voor de te Sydney (1878) en te Melbourne (1880) te houden tentoonstellingen weinig deebieming scheen te constateeren, doch wat Melbourne betreft, wordt dit weersproken door de latere feiten en voor Sydney kan het liggen aan de omstandigheid, dat die tentoonstelling samenviel met die te Parh's. Kol. Versl. 1877, bl. 233; 1879, bl. 220.

GEVAL No. 61.

1877/78. Bezoek van den Gouverneur-Oeneraal aan Singapore.

Op uitnoodiging van den Gouverneur der Straits, bracht onze Landvoogd een bezoek aan Singapore.

Dit kan worden beschouwd als eene tegenbeleefdheid voor het bezoek van Sir Harry St. George Ord in 1869.

Ditmaal volgde een nieuw bezoek van den Britschen Gouverneur spoediger: 2 October 1878 was Sir Wüliam Robinson eenige dagen de gast van den Landvoogd te Buitenzorg. Kol. Versl. 1877, bl. 1; 1879, bl. 1.