is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

BESTUUR.

Gevallen No, 206, 207, 208 en 209.

rechtstreeks in betrekking met den Portugeesehen Gouverneur, en herstelt het politioneel karakter van het gebeurde door de gemaakte gevangenen ter beschikking van den laatste te stellen.

Doordat van den gang van zaken niet onmiddellijk door de Ned. Reg. volledige mededeeling is geschied, kon eene minder juiste voorstelling van het gebeurde, met name van de beteekenis van de door den heer Idenburg aan den Port. Gouverneur gemaakte excuses, door den Minister van Btl. Zaken der Portugeesche Republiek Bernardino Machado in de Portugeesche Constituante gegeven, tijdelijk onwederlegd blijven.

KoL "Versl. 1899, bl. 1; 1906, koL 71; 1911, kol. 53/54. Colenbrander II, bh 43, met noot.

GEVAL No. 207. 1908/1914. Bescherming van Ned. Ind. bedevaartgangers in den Hedjaz.

Verwezen wordt naar de samenvatting bjj Spanjaard pr.schr. bl

383. "ij Men lette op de bescherming door den Minister van Buitenlandsche Zaken van Ned. Ind. onderdanen, geheel buiten den Gouverneur Generaal om (vgl. Geval No. 153).

Wat betreft de in 1908/09 gepleegde beroovingen blijkt niet hoe de schadeloosstelling is uitgekeerd, ondershands of van Staat tot Staat, (vgl. nog Spanjaard pr-schr. bl. 257). Zie Spanjaard pr.schr. t. a. p .

GEVAL No. 208.

1909. De ambtenaar voor Chineesche Zaken B. A. J. van Wettum werd bü Gouv. Besl. van 26 Januari 1909 no. 8 bjj wijze van tjjdelijken maatregel benoemd tot Adviseur voor Japansche Zaken. Kol. Versl. 1909, kol. 133.

GEVAL No. 209.

1909. Vlagvertoon in Ket Verre Oosten. Van 10 Augustus tot 29 November 1909 hield een Nederlandsch eskader vlagvertoon in de Philippijnen, China en Japan. Blijkens hét rapport hierover van onzen Gezant in (3hina Jhr. Beelaerts van Blokland was dit vlootbezoek waarop van dien post herhaaldelijk was aangedrongen, inderdaad noodzakeKjk. „Wanneer men bedenkt dat Engeland, Amerika, Duitschland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk geregeld elk jaar hunne oorlogsschepen naar de verschillende Chineesche havens zenden, kan men er zich waarlijk niet over verwonderen, dat bh' de Chineezen, die noóït een Nederlandsch schip