is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

POLITIE.

Gevallen No. 290 en 291.

waarbh' de snellere, na in het eene gebied hunne daad bedreven te hebben, de grens overvluchten, om zich aan de andere zijde schuil te houden. Samenwerking tusschen de wederzjjdsche politieautoriteiten was dus volstrekt onontbeerlijk, om straffeloosheid te voorkomen. Soms werden de vluchtelingen na opgespoord te zijn, aan hunne Overheid uitgeleverd, dan weer liet die laatste de bestraffing aan de opsporende autoriteit over. Samenwerking deed ook dienst om te bevorderen dat de stamveeten instede van door koppensnellen, door vreedzame middelen werden beslecht. In het belang van een en ander werd daarom van April—Juni 1900 een vaste Bestuurspost door het N. I. Gouvernement in de Boven-Mahakamstreek gevestigd. Verder verdient vermelding het dempen van oproer dat bh' de onder Serawaksch Bestuur levende Dajakstammen vooral in de eerste jaren der twinstigste eeuw het hoofd had opgestoken en waarin ook bewoners van onze zijde der grens waren betrokken.

Behalve deze gevallen deed zich natuurlijk ook de gewone politieoefening voor, waarbij instede van het Dajaksche, het Chineesche element eene rol speelde en eveneens het beginsel van samenwerking gehuldigd werd. Zoo wordt met betrekking tot het jaar 1889 medegedeeld, dat onzerzijds de Europeesche tolk voor de Chineesche taal te Pontianak naar Koetjing, de hoofdplaats van Serawak, werd gezonden om inzage te kunnen nemen van verschillende geschriften die bij de leden van een aldaar ontdekt geheim Chineesch genootschap in beslag waren genomen. BÜ die en dergelijke' nasporingen werd de meeste bereidwilUgheid ondervonden van de zijde van het Serawaksch Bestuur. Toen wh' in 1917 den uit de Chineesche onlusten van 1914 beruchten rooverhoofdman Lo A Fat op het spoor waren gekomen, week deze naar Serawak uit, waarop hh' door het Bestuur aldaar aan ons werd uitgeleverd. In 1922 eindelijk legde ons Bestuur beslag op een geheim Chineesch vereenigingsarchief, toebehoorende aan een voor de rust zeer gevaarlijk genootschap, dat ook in Serawak correspondenten bleek te hebben.

Kol. Versl. 1882, bl. 2; 1883, bl. 1; 1884, bl. 2; 1886, bl. 1; 1887,

bl. 1; 1890, bl. 1; 1895, bl. 1; 1896, bl. 1; 1898, bl. 1; 1899, bl. 1;

1901, bl. 30,1903, kol. 79; 1904, kol. 85; 1905, kol. 55; 1907, kol. 51;

1908, kol. 51; 1910, kol. 41; 1911, kol. 35 en 37; 1912, kol. 29;

1914, kol. 21; 1918, kol. 35; 1920, kol. 119; 1922, kol. 115 en 116;

1923, kol. 18.

GEVAL No. 291.

1882/83. Vermoording van een Nederlander op de Philippijjnen.

Voor de samenvatting van het gebeurde zie Spanjaard pr.schr. bl. 362 en de aldaar opgegeven vindplaatsen. Hoewel de briefwisseling tusschen de autoriteiten, n.1. de door de