is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162

B. TWEE- OF MEERZIJDIGE REGELING.

Gevallen No. 407, 408, 409 en 410.

GEVAL No. 407.

Capitulatiën van Juli 1612 en September 1680 met TurkijeBijl. T. K. der St. Gen. 1869/70. 36.

Deze hebben de merkwaardigheid, dat zh', voor zooveel aangaat de oorlogvoerende partijen, bjj het vredesverdrag van Lausanne zijn afgeschaft.

(Zie hierover Mr. J. H. Kramers: De betrekkingen met Turkije in De Gids 1923.) Nederland stond buiten dat verdrag, zoodat de capitulaties ten aanzien van ons land nog van kracht zijn. Het staat echter te bezien of Nederland die zal kunnen handhaven. Over de eenzijdige afschaffing door Turkije op 1 October 1914, de ongerustheid daardoor verwekt o.m. bjj onzen Consul te Djeddah en de nieterkenning dier eenzijdige afschaffing door Nederland zie Ned. Or.boek 1914/15, bl. 55 en 100 (Bedevaartverslag).

GEVAL No. 408.-^*

Tractaat van vriendschap, goede verstandhouding en handel met Denemarken van 15 Juni 1701. — (Zie J. Du Mont. Corps Universel diplomatique du Droit des Gens). 9, cU^ 11 i t.

GEVAL No. 409.

Conventie tusschen de Vereenigde Nederlandsche 'Provinciën en Groot-Britannië betreffende hunne koloniën, van 13 Augustus 1814 (Lagemans No. 9, Descamps-Renault-Basdevant, Traités du XlXème siècle I bl. 339.)

1. *) Betreft speciaal de overzeesche gebiedsdeelen.

2. —.

3. —.

4. In art. 6 wordt de bevoegdheid van onzen nationalen rechter ingekrompen tengevolge van de verleening van amnestie t. z. van politieke delicten. (Vgl. Prof. van Eysinga, Ontwikkeling en Inhoud der Ned. Tractaten, bl. 76).

5. Ja, behoudens wijziging bij de tractaten van 1824 en 1871 (Nos. 410 en 447—448).

GEVAL No. 410. *ƒ-

N. 8. 1824 : 39. I. S. 1825 : 19.

Handelsverdrag met Groot-Britannië van 17 Maart 1824 (de gewisselde nota's bij Lagemans II, bl. 39 en Descamps—Renault —Basdevant. XIXe Siècle, I, bl. 931).

Over de totstandkoming en den inhoud zie Smulders pr.schr.

*) Voor de hier beantwoorde vragen zie Inleiding.