is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180

B. TWEE- OF MEERZIJDIGE REGELING.

Gevallen No. 446, 447/448 en 449.

zullen zjjn gevonden, zal de Ned. Regeering eene desbetreffende verklaring geven, waarop de boedels aan den Ned. Consul-Generaal zullen worden afgegeven.

Deze regeling is blijkbaar bedoeld ter uitvoering van het bepaalde in art. 11 van het consulair tractaat met Groot-Britannië (N. S. 1856 : 54; I. S. : 73), luidende:

„Wanneer een onderdaan van de een of andere der beide contracteerende partijen in eene kolonie of overzeesche bezitting der andere komt te overljjden, zonder bekende erfgenamen of uiterste wilsuitvoerders na te laten, geven de ambtenaren, die krachtens de wetten der kolonie of bezitting met het beheer van den boedel zjjn belast, van het overlijden kennis aan den consulairen agent der andere contract eer ende partij, opdat deze de noodige mededeeling aan de belanghebbenden kunne doen geworden". Kol. Versl.

GEVAL No. 447/448.

N. 8. 1872 : 18. I. 8. 1872 : 94.

Conventie met Groot-Britannië betreffende het eiland Sumatra van 2 November 1871.

1. Betreft speciaal Ned. Indië.

2. Neen.

3. De totstandkoming is uitvoerig beschreven in het pr.schr. van Jeekel en geschiedde geheel en al langs diplomatieken weg in Europa.

Het tractaat van 1824 had in de practjjk moeilijkheden gegeven, inzonderheid op het punt der toelating en bejegening van den Britschen handel in sedert aan het Ned. gezag onderworpen inlandsche staten van Sumatra. Ook meende men dat in de destijds uitgewisselde verklaringen eene belemmering kon worden gezien van de uitbreiding van het Ned. gezag op Sumatra.

4. Verleening door Nederland van gelijke rechten als aan de Nederlanders toekomen in een vazalstaat (Siak).

5. Ja.

Opm.: N. S. 1872 : 5 (I. S. : 95) bevat de wet tot goedkeuring van art. 2 van dit tractaat.

GEVAL No. 449.

N. 8. 1872 : 1. I. 8. 1872 : 62.

Consulair tractaat met het Duitsche Rijk, uitsluitend voor de Ned. Koloniën, en strekkende ter vervanging van het tevoren met Pruisen gesloten overeenkomstig tractaat.

1. Zie opschrift.