is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

B. TWEE- OP MEERZIJDIGE REGELING.

Gevallen No. 455, 456 en 457.

Door het opnemen van Ned. Indië in de Algemeene Postvereeniging (1877) werden zij overbodig. Kol. Versl. 1877, bl. 155.

GEVAL No. 456. 1877. Internationale Regeling betreffende de triangulatie. Evenals tot de regeling betreffende ten bate van vreemdelingen opengevallen nalatenschappen (zie No. 452) traden de meeste Europeesche Gouvernementen, zoomede de Ver. Staten, toe tot eene door de Ned. Regeering voorgestelde regeling nopens ruiling der van Regeeringswege verschijnende werken op het gebied van triangulatie *).

Ook deze materie is blijkbaar niet in tractaatvorm, doch bij minder vormelijke schikking geregeld. Kol. Versl. 1877, bl. 2.

GEVAL No. 457.

1877—1903. Modus vivendi met Siam inzake Ned. onderdaanschap.

Omstreeks 1877 rezen tusschen den Ned. Consul te Bangkok en de Siameesche autoriteiten eenige moeilijkheden over de positie van Vreemde Oosterlingen uit N. I. afkomstig, welke in Siam verblijf hielden. Het verschil van meening betrof de uitlegging van het begrip „Ned. onderdaan" voorkomende in art. 4 van het tractaat van Siam van 17 Dec. 1860 (I. S. 1863 : 20) **), vnl. met betrekking tot personen van Chineeschen landaard. Dezen wenschten zich ter erlanging van de consulaire bescherming te doen inschrijven in de «onsulaire registers, en hunne bevoegdheid daartoe werd door de Siameesche autoriteiten betwist. Naar aanleiding hiervan had de consul zich tot het gouvernement te Buitenzorg gewend en als gevolg daarvan had een overleg plaats tusschen de Siameesche Regeermg en die van N. I., waarop de consul de opdracht ontving om voorshands, in afwachting dat ook de Reg. in Nederland hare zienswijze zou hebben doen kennen, de rechten van Ned. onderdaan in den zin van het met Siam gesloten tractaat aan geen dezer Chinee■zen toe te kennen dan na zich voor elk geval omtrent den staat der belanghebbenden vooraf hij het I. bestuur te hebben vergewist. Nadat nog in Mei 1877 overleg tusschen de Ind. en de Ned. Reg. had plaats gevonden werd door den Gouv. Gen. bij G. B. v 19 Mei

") Op voorstel van het Indisch Bestuur werd hiermede van Ned. zijde een aanvang gemaakt door de aanbieding van het verschenen le gedeelte van het Algemeen Verslag betreffende de triangulatie van Java.

**) Netherland's subjects wishing to reside in the Kingdom of Siam must be registered at the consulate of the Netherlands", etc.