is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der duizend vragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De figuur van eAbd Allah is ook latere geslachten blijven bezighouden. Dit maken wij op uit het voorkomen van min of meer volledige biographieën bij latere auteurs, waar soms materiaal te vinden is dat bij ouderen ontbreekt. Zoo verschaft Al Nawawï (1233—1278) eenige gegevens over eAbd Allahs afkomst en familiebetrekkingen: zijn naam luidt volledig cAbd Allah ibn Salam ibn al Harith, maar in den Tijd der Onwetendheid heette hij nog Husain; Mohammed gaf hem den naam cAbd Allah; als kunya is van hem bekend AbO Yosuf, naar één van zijne beide zonen Muhammad en Yusuf. Hij behoorde aanvankelijk tot den stam Kainukac, later werd hij een eedgenoot, hatifx), van de Khazradj. Zijne zuiver Joodsche afkomst wordt gewaarborgd : „hij was van het kroost van Jozef, den zoon van Jacob, den zoon van Isaak, den zoon van Abraham, den Vriend". Hij nam den Islam aan, zoodra Mohammed te Medina was aangekomen. Vijf en twintig tradities staan op zijn' naam, die hij van den Godsgezant zeiven vernomen heeft. Hij woonde, met Omar, de verovering van Jeruzalem bij; hij overleed te Medina, in het jaar 43. Wat Al Nawawï nog verder over cAbd Allah meedeelt, van de Koranverzen die met hem in betrekking worden gebracht (Kor. 46 v. 9, 13 v. 43), van de Paradijstoezegging die hem geschied is, dit alles is boven reeds bij oudere bronnen ter sprake gekomen 2).

Ibn Hadjar, eene nog jongere autoriteit (1372—1449)3) deelt in zijn Kitab allsaba, naast veel dat ons al bekend is, twee afwijkende tradities mede over het tijdstip van eAbd Allahs bekeering: terwijl, zooals wij boven gezien hebben, naar de gewone opvatting cAbd Allah zich bekeerde terstond na de komst van den Profeet te Medina, heeft hij, volgens anderen, „zijn' overgang uitgesteld tot het jaar acht"4). „Kais ibn al Rabf heeft gezegd, op gezag van cAsim, op gezag van Al Shucbï: cAbd

1) Over de beteekenis van hallf in dit verband zie Goldziher, Muh. Studiën, I 63—69.

2) The Biographical Dictionary of Illustrious Men, ehiefly at the beginning of Islamism, by Abu Zakariya Vahya el Nawawi, ed. by Wüstenfeld. Gött. 1842—47,

3) Brockelmann, Gesch. d. arab. Littratur, Bd. II, Berl. 1902, S. 67 f.

4) Ibn Hadjar, Kit. al Jsiba, Calc. 1893, II YA •.