is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der duizend vragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

§ 4. De structuur van den Maleischen tekst.

Het „Boek der Duizend Vragen" is een stuk Maleische literatuur van verren oorsprong. Het spiegelt den oorspronkelijken bouw nog vrij zuiver weer, maar in allerlei onderdeelen is de hand van meer dan één Redactor en Glossator duidelijk te herkennen.

Professor Van Ronkel heeft de Mohammedaansche legenden in het Maleisch in drieën verdeeld: 1. verhalen over Profeten en Heiligen, welke niet verschillen van hunne versies in andere Moslimsche talen, en meestal uit het Perzisch zijn vertaald; 2. levensbeschrijvingen van Genooten, fantastisch van karakter, gespeend aan historische en geographische werkelijkheid; 3. echt Maleische Moslimsche geschiedenissen, in Indonesië «elf ontstaan1). Het „Boek der Duizend Vragen" behoort, met een zeker voorbehoud, tot de eerste categorie: het is half hikayat, half kitab. In de laatste hoedanigheid deelde onze tekst het lot van zoovele Maleische kitabs die op Arabische bronnen teruggaan: vooral zijne inleiding en zijn slot werden stelselmatig gewijzigd*).

Zoo bezit dan het Maleische „Boek der Duizend Vragen" eene inleiding, waarin Maleische verhaaltrant onmiskenbaar is. Men leze de gerekte episode van de aankomst en ontvangst der Joodsche afgezanten te Medina 3), om te zien hoe Maleische motieven en typisch Maleische verteltoon zich paren aan de overoude Moslimsche legende. Dit geldt ook, maar in mindere mate, van het slot4).

Wat het lichaam des boeks betreft, dit is vrijwel onaangetast gebleven onder Maleische handen, maar wèl hebben reeds vroeg glossen van Kopiisten hun' weg gevonden in den tekst. Als zoodanig beschouw ik de woorden kapur Barus*); sêpïrti padi dan djagung dan katjang''); dan masdjid [djadi] tempat pïtiduran

1) Ph. S. Van RonkeL Het verhaal van den held Sanufoèn en van Mariah de Koptische, T. B. G. dl. XLUI (1901), blz. 444 vlg..

2) Vgl. de kenschetsing bq Snouck Hurgronje, The Achehnese, Vol. II, p. 5-

3) Mal. Tekst blz. \. vlg.. 4) Mal. Tekst blz. \\\ vlg.. 5) Mal. Tekst blz. li. 6) Mal. Tekst blz. o .,