is toegevoegd aan uw favorieten.

De autonomie van partijen in het internationaal privaatrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

philosophische gronden, waarop dit steunen moet, hunne volle kracht en waarde behouden. Sprekend in bedoeld artikel van een vreemdeling, die op het gebied van een ander komt, zegt Kant: „Es ist kein „Gastrecht", worauf dieser (ein Premdling) ansprueh machen kann (wozu ein besonderer wohlthatiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen), sondern èin „Besuehsrecht", welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberflache der Erde, auf der, als Kugelflache, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlieh sich doch neben einander dulden zu mussen, ursprünglieh aber Niemand an einem Orte der Erde zu sein, mehr Recht hat, als der Andere". Kant erkent hier dus een recht van bezoek, dat ieder mensch heeft, om zich in een gezelschap aan te bieden, krachtens het recht van gemeenschappelijk bezit van de oppervlakte der aarde, en als zoodanig in dit gezelschap dan als gelijkgerechtigde behandeld te worden. Deze basis is ruimer en tevens onaantastbaar daar het een recht is dat rechtstreeks steunt op de menschelijke natuur1). Het beginsel van gelijkheid van genot van burgerlijke rechten dringt zich met noodzakelijkheid op, naarmate de aarde dichter bevolkt wordt en het verkeer der onderlinge groepen intenser. Dit algemeen menschelük recht van bezoek is daarom ook meer bruikbaar voor onze wetenschap, daar het enkel en alleen eischt en motiveert: gelijk heid van behandeling in rechte en zich volstrekt niet uitspreekt over de vraag, hoe nu deze gelükgerechtigheid in de praktijk moet uitgewerkt worden. Om duidelijker onze bedoeling weer te geven, het beginsel spreekt zich niet uit

') F. Laghi, II diritto internazionale privato, vol. I, pag. 155, zegt: II diritto moderno pubblico e privato, interno ed internazionale riposa sopra questo principio fondamentali: il rispetto della personalita umana.

3