is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

bezien moeten worden in het licht van de spanning tusschen jodenchristendom en heidenchristendom, kon het niet uitblijven of de historische waarde van een boek als de Handelingen, waarin slechts weinig van die spanning te vinden was, moest tot een minimum gereduceerd worden. Sedert echter de meeste geesten zich van dit apriorisme geëmancipeerd hebben, is ook het oordeel in dit opzicht vrij wat gunstiger geworden.

Zonder hier nu verder op deze feitelijk theologische kwesties in te gaan, nemen wij, onder verwijzing naar de studies van Harnack *) en Ramsay 2), aan, dat Lukas, de reisgenoot en arts van Paulus 3), de schrijver is van dit boek en dat hij is ,,an historian of the first rank".

Verder is het van belang te letten op een der factoren, die dezen ommekeer krachtig in de hand gewerkt hebben. Er is namelijk een nog steeds toenemende belangstelling in het leven der oude cultuurvolken te constateeren. Het in de laatste decenniën der vorige eeuw krachtig aangevatte en tot op heden met ijver voortgezette archaeologisch-epigraphisch onderzoek dier antieke wereld, waarin ten deele ook Christus' apostelen, en niet het minst Paulus, geleefd en gewerkt hebben, en verder de ontdekking van de talrijke papyri in Egypte, zijn oorzaak, dat de reconstructie dezer oude cultuurwereld al minder tot de vrome wenschen der wetenschap gaat behoor en. Dit doet ook zijn invloed gelden op de waardeering der oud-Christelijke literatuur. Naarmate toch het beeld dier oude wereld in

*) Harnack, Beitrage zttr Einleitung in das Neue Testament. Leipzig, I, 1906; III, 1908; IV, 1911.

2) RAMSAY, St. Paul the traoeller and the roman citizen. 14th. ed. London, 1920.

3) Coloss. 4 : 14.