is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

Paulus, een gevangene van Claudius Lysias. *)

De zorg der Romeinen voor de openbare veiligheid liet in de provincies zeer veel te wenschen over. ^

Ook in Judea schijnt, althans wat het platteland betreft, de toestand niet rooskleurig te zijn geweest.3) Eenigszins gunstiger was het in Jeruzalem gesteld. Hier hebben de Romeinsche gouverneurs van Judea geregeld één cohorte van de onder hun commando staande troepen als politiecorps gestationneerd gehad. 4)

De voorgeschiedenis van het proces van den apostel Paulus brengt ons aanstonds in contact met den in dien tijd als bevelhebber dier cohorte fungeerenden chiliarch Claudius Lysias. Hij is het, die, wanneer Paulus eenzelfde lot als vroeger Stefanus 5) dreigt, doordat de chauvinistische Joden hem pogen te lynchen, tijdig en krachtig ingrijpt, den apostel als zijn gevangene naar de kazerne laat opbrengen, een voorloopig onderzoek instelt, en hem eindelijk onder sterke militaire dekking naar Caesarea tot den stadhouder Felix zendt.

Hand. 21 : 27—23 : 33.

2) Hirschfeld, Sitzungsber. der Berl. Akjad., 1891, Die Sicherheitspolizd im römischen Kaiserreich, p. 859 e. v. friedlander, Darstellungen aas der Sittengeschichte Roms in der Zat Von August bis zum Ausgang der Antonine, 8e Aufl. II, p. 46 e. v.

*) Zie b.v. Luk. 10 : 30.

4) Zie pag. 25.

s) Hand. 7 : 58 en 59.