is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

In verband met het onderwerp is het natuurlijk te doen om het optreden van dezen tribuun tegenover Paulus. Toch is het niet geheel van belang ontbloot tevoren de aandacht te schenken aan enkele ondergeschikte punten. Deze betreffen den naam, den staat en den titel van dezen officier.

a. Zijn naam Lysias wijst op Grieksche afkomst; dat wil dus zeggen, dat de in Judea gelegerde bezettingstroepen ook konden aangevoerd worden door officieren van met-Romeinschen doch Oosterschen oorsprong, gelijk ook de troepen zelf waren samengesteld uit soldaten, die in hetzelfde land, waar ze dienden, geworven waren. *)

6. Wat zijn staat betreft blijkt, dat hij een civis Romanus was. Op zichzelf is dat in dien tijd geen bijzonderheid meer. Het aantal dergenen, die het burgerrecht hadden, was ook in de provincie reeds vrij groot. ^) Wat echter de aandacht vraagt, is de wijze, waarop hij dat burgerrecht verkregen had. Zelf zegt hij dienaangaande: „êycb

TtoXXov xetpaXatov zrjv nokiteiav ravrrjv èxtt]odu-t]v. 3)

Hij heeft het dus voor een kapitale som gekocht.

Rekening houdend met de appreciatie van het burgerrecht door de Romeinen, moge dit koopmanschap vreemd schijnen, toch is wat Claudius Lysias mededeelt geheel in overeenstemming met de toen heerschende gebruiken.

Cassius DlO 4) geeft in zijn geschiedwerk voldoende licht. Daaruit blijkt, dat Messalina, de gemalin van keizer Claudius, en de vele vrijgelatenen aan het hof inderdaad

*) Hirschfeld, Sitzungsber. der Berl. Akad., 1889, p. 433.

2) MlTTElS, Reichsrecht und Volksrecht, 1891, p. 143 e.v.

3) Hand. 22 : 28.

4) Cassius Dio 60. 17. 5.