is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

Cüicië en rekening houdend met de noodzakelijkheid voor Lysias zoo spoedig mogelijk te weten wat Paulus misdaan had, bevreemdt dus dit bevel van den tribuun niet. Ook handelt hij op dit moment zonder bewust overschrijden der hem gestelde grenzen.

Lukas teekent verder de handeling geheel in overeenstemming met de Romeinsche gebruiken.

Een centurio en eenige manschappen voeren het bevel uit door te beginnen met Paulus „ngozeLveiv xóïc i/udai." *) (extendere loris). Hij, wien het gewelddadig onderzoek gold, werd öf met riemen aan een paal gehangen, 2) of, zooals hier, daarop uitgestrekt. Daarna had de wreede geeseling met het flagellum plaats. 3) De groote beteekenis hiervan was dat, indien het gelukken mocht den verdachte aldus een bekentenis af te dwingen, deze bekentenis gold als bewijs. 4) De latere juristen hebben een oog gehad voor de twijfelachtige waarde van een op die wijze verkregen bekentenis; 6) toch verwijt nog Tertullianus den Romeinen, dat aldus met de Christenen gehandeld werd. 6)

Thans breekt een gewichtig, om niet te zeggen beslissend, moment in het verhoor aan. Zoodra de centurio, wien het gewelddadig onderzoek was opgedragen, gereed staat den apostel te geeselen, gaat deze laatste een schrede verder in het beantwoorden van de vraag, wie hij is. Hij maakt zich bekend als civis Romanus. Gebruik makend

') Hand. 22 : 25.

*) Terentius, Phorm. I. 4, 43 „ego plectar pendens".

f) HoRATlus, Sat. I, 3, 119: „horribne flagellum". Flav. Jos., B. J. 6, 5, 3.

4) Mommsen, Strafrecht, p. 437 e. v.

*) Zie b.v. Ulpianus. Iib. 8deofï. proc.D.48,18.1,17,23,27.

6) Tertullianus, apol. 15 (ad nat. I, 2).