is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153

S ff, Wi>r20n .aa^eduid als wong atjatjarikan en

nu is het zeer treffend dat in Bandoeng, waar geen soebaks als rechtsgemeenschappen (meer?) gevonden worden, deze lieden werden aangeduid met wong samatjarik, d.z. de menschen, die

SS8StPPeUik dl ,Sawah'S bewerken- Kende Djambrana wdlicht ook geen soebaks (meer?) en is die term er wellicht op gelijke wijze als m Badoeng voor de sawahcomplexen ingevoerd volgens Boelelengsch model? Er worden elders wel soebakvereenigingen voor deze onderafdelingen vermeld, doch alle zijn volgens de beschrijving nieuwgestichte *)

vermeHngLirbak/n pan"arikans worden in de sima evenmin vermeld volgens dit reglement staan aan het hoofd der wong atjatjarikan de soeroehans, door Liefrinck met sedahan vertaald ™SS ^^.«Une bezigheden met die van sedahan en panjarikan van Boelèlèng, dan zou men eerder geneigd zijn hem met laatstgenoemden functionaris gelijk te stellen. Hij toch moet bij het verrichten van werkzaamheden aan de waterwerken aanwezig zrjn, voordat tien dienstplichtigen aan den arbeid zijn 2) hij regelt de werkzaamheden en handhaaft de orde s) hij stuurt plaatsvervangers van dienstplichtigen naar huis, indien zij ongeschikt voor het werk blijken te zijn en legt daarvoor boete op 4) hü bepaalt, wanneer met de sawahwerkzaamheden zal worden aangevangen ), hy waakt tegen overlast van vee aan de gewassen enz. Moet de soeroehan inderdaad met den penjarikan van Boelèlèng worden gelijkgesteld, dan is het weer merkwaardig, dat geen gewag wordt gemaakt van vorstelijke water staatsambtenaren. Was wellicht m Djambrana de bemoeienis van het landsbestuur en die.'van de volkshoofden met de bevloeiingsbelangen ineengesmolten gelijk zulks thans nog in soebak Djagaraga dezer onderafdeeling het geval is, waar de sedahan temboekoe tevens soebakK t °eJdlt,°ok geweest moge zijn, uit Groothoff's studie blijkt voldoende, dat de terminologie van de sima en die van de tegenwoordige practijk niet meer overeenstemmen. Men vindt thans: klnangs, soebaks enz. juist als in Boelèlèng. Alleen treft men hier nog de onderverdeeling aan in arahans. met afzonderlijke vereenigingen en hoofden: djoeroe arahans").

Tn 1882 waren in Djambrana 46 soebaks, in 1917 62- er worden nog steeds nieuwe gronden bevloeid.

Karangasem gelijkt van alle vroegere Zuid-Balische landschappen het meest op Boelèlèng7). „Leden der soebakvereenigingen

*) Groothoff in Adatrb., XV, blz. 310—312.

*) Soebak-verordeningen blz. 265.

*) Soebak-verordeningen blz. 259.

') Soebak-verordeningen blz. 263—265.

") Soebak-verordeningen blz. 303.

•) Adatrb., XV, blz. 310—3.

7) Groothoff in Adatrb., XV, blz. 330.