is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

345

de adoptiezaak, waarin de raad van kerta's te Singaradja den 26en April 1921 vonnis wees1).

De bovengenoemde rechtsgevolgen treden niet in bij elke adoptie. Allereerst kan zich het geval voordoen, dat het geadopteerda kind geen rechten op de nalatenschap kan doen gelden. Is het aangenomen om het een vader te geven, gelijk voorkomt2), dan wordt het bij het peras wel van de nalatenschap uitgesloten.

Wanneer een man huwt met eene eenige dochter, kunnen zijne rechten zeer verschillend zijn. Het geval, dat het meeste gelijkt op dat van den gewonen sentana, is de schoonzoon, die na met eene eenige dochter te zijn gehuwd, als sentana geperast wordt door de schoonouders, waardoor zijne vrouw, die door haar huwelijk in 's mans familie kwam, met haren man weer terugkomt in de eigen familie (in Djambrana heet die schoonzoon „sentana kepala dara" 8). In dat geval is de vrouw niet anders dan de echtgenoote van haar vaders sentana en neemt zij eene tweede plaats in. Deze man verschilt niet van andere sentana's, gelijk door kinderlooze ouders aangenomen worden. Is daarentegen de dochter de sentana harer ouders, dan neemt de man vaak eene tweede plaats in, in tegenstelling echter met de door hem verwekte kinderen, die volgerechtigd worden, doch die hij bij echtscheiding öf geen van allen, öf slechts voor een deel meekrijgt; hij heeft eenigszins de positie van eene vrouw *). De term voor zoo iemand se)lijnt plaatselijk nog al verschillend; genoemd wordt: sentana tarikan, sentana njeboerin, sentana nglaboehin, onderscheidenlijk beteekenende: de aangetrokken, de introuwende, en de gevallen sentana. Zulke mannen noemen zich ook wel de sentana van hunne vrouws). Gaat dit inhuwelrjken gepaard met het prijsgeven van eigen stand voor een lageren, dan schijnt zulks wel gelijk gezegd melaboeh api = (memboeang diri) d.w.z. in het vuur springen (zich weggooien) te heeten 6). In Djambrana zou ngelaboehin wel noenggonin heeten, overal elders een term voor schoonzoons, die bij de schoonouders den bruidschat komen inverdienen 7). Mocht zoo'n huwelijk met eene vrouwelijke sentana kinderloos blijven, dan schijnt het niet de man doch de vrouw te zijn, die een kind kan aannemen. Komt het tot echtscheiding, dan behoort de geheele boedel aan de vrouw8). Van

*) Adatrb, XXIH, blz. 291, eenige andere gevallen, waarin da adoptief ouders zich naar hun aangenomen kind noemen, t.a.p. blz. 330 en 332.

') Adatrb, XXIII, blz. 335.

•) Adatrb., XXIII, blz. 295.

•) Adatrb, XXIII, blz. 302.

•) Adatrb., XXIII, blz. 318.

e) Adatrb., XXIH, blz. 294. Adatrb, XXIII, blz. 295.

8) Adatrb, XXIII, blz. 334.