is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

349

doel gelegen schijnt in de voortzetting van de godenvereering, dan ook gepaard gaat met opname in de geslachtsvereeniging (sekaha dadia) van den adoptant en zoo laatstgenoemde van lager bangsa is dan adoptivus, met verlaging van diens bangsa1). Een ernstige drijfveer tot kindsaanneming, zal zeker gelegen hebben in de noodzakelijkheid, als lid van de dorpsgemeenschappen te kunnen beschikken over een sentana, doch waar die dorpsgemeenschappen zich evenzeer den dienst der goden als voornaamste taak stellen, verschilt dit doel niet van het reeds genoemde. Vele désa's en bandjarregelingen bevatten bepalingen over adoptie; die van de bandjars der Gijanjarsche désa Gwang zien daarbij zelfs eenige ongetwijfeld schaars voorkomende gevallen onder de oogen z.a. het huwen met eenige dochter met eenigen zoon, van aangenomen dochter met eenigen zoon en van aangenomen zoon met eenige dochter.

Met het oog op de godsdienstige beteekenis van de adoptie zou men verwachten dat het doorsnijden van den eenmaal gelegden band niet makkelijk zou gaan. Doch tegenwoordig worden tal van redenen voldoende geacht om van een der beide zijden het zoo plechtig gesloten verbond op te zeggen. Dat verstooting kan plaats hebben, als een aangenomen zoon zich onttrekt aan den plicht de lijkverbranding zijner adoptiefouders te houden, is volkomen begrijpelijk!), evenzeer wanneer hij zijn plicht niet nakomt te blijven inwonen bij zijne nieuwe ouders"). Verder zou verstooting kunnen geschieden bij wangedrag *), afwezigheid gedurende zes maanden5), bij verwaarloozing van de sentanaouders door den adoptiefzoon *). Ook het toebrengen van slagen wordt een gegronde reden geacht tot intrekking van de adoptieacte, hetgeen de betrekkingen te niet doetT). Verder wordt gesproken van beëindiging van het sentanaschap van iemand die er ongeschikt toe bleek, waarbij evenwel nagelaten werd het afbreken der banden te celebreeren 8); afstand doen (abdicatie) schijnt ook geen onmogelijkheid te zijn, geschiedde wellicht door het terugzenden van de wettigingsgeschenken *). Bekendmaking onder de bandjarbevolking zal in beide gevallen wel noodig zijn 10). Voor Tabanan oordeelt de Kat Angelino nog, dat — in strijd met de bedoeling van de vorstenpeswara —, de geadopteerde eenige dochter, wier

*) Adatrb, XXIII, blz. 293.

*) de Kat adoptie blz. 226.

•) Adatrb., XXIII, blz. 357.

•) de Kat adoptie blz. 229 en Adatrb, XXIII, blz. 348.

•) de Kat adoptie blz. 228.

•) Adatrb, XXIH, blz. 336.

7) Adatrb, XV, blz. 112—3.

8) Adatrb, XXIH, blz. 332. ') Adatrb, XXIII, blz. 296.

*») Adatrb, XXIII, blz. 304.