is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390

tusschen van elkaar gescheiden man en vrouw, schijnt niet meer bestaanbaar1). Volgens eene Gijanjarsche vorsten verordening mochten gescheiden vrouwen van vorsten en landsgrooten niet meer hertrouwen!). Vrouwen van priesters (padanda istri) konden niet hertrouwen zonder verlies van den priesterlijken stand"). Over kinderen, in een nieuw huwelijk ter wereld gekomen, doch in een vorig huwelijk verwekt, werd reeds gesproken. Evenwel worden echtscheidingen gedurende de periode dat eene vrouw zwanger is voorkomen 4).

Een tweetal rechterlijke uitspraken wijzen kinderen toe aan de vrouw. Het eerste betreft het reeds genoemde geval van de Tabanansche vrouwelijke sentana, wier man zes maanden lang hare woning had verlaten. Van de vijf kinderen kreeg de man er drie, de vrouw twee"). Het andere vonnis, eveneens reeds besproken, verklaarde het huwelijk ongeldig wegens het ontbreken der registratie (Boelèlèng), hoewel de bruidschat was voldaan en wees de kinderen toe aan de moeder.

Noch bij verstooting noch bij huwelijksontbinding met onderling goedvinden behoeft de vrouw den bruidschat terug te betalen"). In de overige gevallen, dus ook wanneer de vrouw om geldige reden scheiding vraagt, moet het dubbele van den bruidschat worden teruggestort (bijaldien deze voldaan werd), door de residentspeswara's vastgesteld op twee maal 20000 duiten. Alleen in Kloengkoeng wordt de te restitueeren bruidschat op 10000 duiten gerekend, zoodat de man 20000 duiten terugontvangt7). Volgens de Kat Angelino zou de vrouw die aantoont, door den man schandelijk te worden verwaarloosd, niets behoeven te betalen 8) en ook vonnissen in Adatrb. XV verplichten de vrouw niet tot restitutie bij scheiding wegens geldige redenen 9). Bij scheiding aangevraagd door de vrouw, wier man voor den tijd van drie jaren of langer tot vrijheidsstraf veroordeeld werd, behoeft de bruidschat niet te worden terugbetaald, doch hertrouwt de vrouw, dan moet de dan voor haar betaalde bruidschat aan de familie van den man worden uitgekeerd10). Het minst bevredigend is zeker wel de reeds besproken regeling, in de strafrechtpeswara van 1910 gegeven voor echtscheiding bij overspel. Is minnelijke schikking mogelijk, dan ontvangt de man veertig pekoe en betaalt

*) de Kat huwelijksrecht blz. 237.

*) Soebak-verordeningen blz. 98.

•) de Kat huwelijksrecht blz. 37. (Zie evenwel boven blz. 358).

*) de Kat huwelijksrecht blz. 245.

•) de Kat adoptie blz. 228.

•) Adatrb., XV, blz. 9.

7) Adatrb, XV, blz. 67 en 84.

8) de Kat huwelijksrecht blz. 230.

9) Adatrb, XV, blz. 116—7.

*•) Landsverordeningen Bali blz. 345.