is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

392

troena 1). Eigen baas wordt de jonge man eerst door zijn huwelijk, hij gaat dan voor zich zelf zorgen, ook al woont hij nog bij de ouders in!). In de nieuwerwetsche dorpen wordt hij lid van do désavereeniging, terwijl het huwelijk tevens in den regel het begin van het bandjarlidmaatschap is. Herinnerd zij nog aan de bepalingen, die het onmogelijk maken zich aan de gemeenschappelijke diensten te onttrekken door vrijgezel te blijven. Een dezer bepalingen zegt b.v: „dat ook op zich zei ven wonende jongelieden één jaar nadat hunne tanden gevijld zijn, het teeken dat zij het tijdperk der puberteit zijn ingetreden, aan de désadiensten moeten deelnemen3). Er werd evenwel boven reeds op gewezen, dat dit mepandes, metatah of mesangih, lang niet steeds voor het huwelijk plaats heeft en dus ook niet kan worden toegegeven dat: „the operation of filing the teeth immediately precedes puberty"4). Vandaar wellicht, dat de voorschriften in de Zuid-Balische bandjarregelingen in overeenkomstige gevallen spreken van „den tijd, waarop de tandenvijling behoort te geschieden", dit is dan op vijftien tot zestienjarigen leeftijd5).

In het leven van het Balische meisje komen twee belangrijke tijdstippen voor. Het eerste wordt aangeduid met menèk daha, semajoet daha, ngeradja, tjampoer, tjamah, letoeh, noetoeg klih, waarmede evenwel nog niet is bedoeld, dat het meisje huwbaar is, al heeft er aandrang bestaan de huwbare leeftijdsgrens, steeds lager te stellen en met de eerste menstruatie te laten samenvallen *). Ook bij het meisje wordt het tandenvijlen als uiterlijk teeken van huwbaar worden beschouwd en bij verzoekhuwehjken valt de tandenvijling dan ook vaak met de huwelijksplechtigheid samen. De Tabanansche vorst legt bij schaking van een meisje dat nog kind is, het dubbele van de boete op, die moet worden betaald bij schaking van een meisje met ongevijlde tanden. In het eerste geval keert het meisje bovendien tot haar ouders of verzorgers terug. Het menèk daha is gelijk gezegd een belangrijk feit in de familie en geeft den vader recht op elf dagen vrijstelling van diensten in de désa7). „Zoodra het meisje voor de eerste maal menstruatie gehad heeft, behoort zij op haar fraaist uitgedost te worden en daarna den tijd tot aan de volgende periode in afzondering in haar slaaphuisjé door te brengen. Zij wordt gedurende de tusschenliggende weken beschouwd als de bruid der goden8).

*) Liefrinck Bali blz. 291; de Bruyn Kops blz. 15.

*) Liefrinck Bali blz. 293, de Kat huwelijksrecht blz. 232.

•) Liefrinck Bali blz. 294.

«j Raffles App. blz. CXXXIX.

•) v. B. Waanders blz. 163—4.

•) Landsverordeningen Bali blz. 290—1.

7) Liefrinck Bali blz. 300.

•) Dit wil zeggen van Sangijang Smara.