is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504

van den tunnel rekenen de tunnelgravers uit, hoeveel vadem ze van elke grondsoort uitgraven en is het werk klaar, dan zijn ook zij de eenigen, die met zekerheid kunnen opgeven hoeveel vadem harde, middelmatige en zachte grond verwerkt werd en aan hunne opgaven wordt ook geloof geslagen. Opgemerkt zij nog dat gedurende het werk de sawahbezitters zorgen voor verschillende benoodigdheden bij den arbeid der tunnelgravers en dat de risico aldus wordt verdeeld, dat bij tegenslag, waardoor het werk niet kan worden voortgezet, alle verrichte arbeid onbetaald blijft, terwijl de sawahbezitters geene vergoeding erlangen voor de voornoemde door hen geleverde benoodigdheden1).

Sawahaanleg wordt wel uitbesteed tegen afstand van eenige te verwachten oogsten, terwijl de sawahaanleggers de voorkeur genieten bij het zoeken van deelbouwers '). Chineezen lieten wel tegals in sawahs herscheppen tegen geld met bijlevering van ploegvee ,.

Bij de bespreking der rechtsgemeenschappen kon worden gewezen op een bloeiend vereenigingsleven. Daar werd reeds melding gemaakt van eenige vereenigingen die zich geldelijk voordeel tot doel stelden: de sekaha- (ngoelah) semal (klappereekhoornjachtvereeniging), de sekaha manji, -pedrep en -plésèngan (oogstvereenigingen), sekaha njoeh (vereeniging die klappertuinen onderhoudt met een deelwinningscontract) sekaha memoela (plantvereeniging), sekaha ngiket atap (vereeniging die de daken der woningen vernieuwt), de sekaha djongkok (een spaarvereeniginkje), de sekaha djaring (een visschersvereeniging), de sekaha aoengan (een tunnelgraversvereeniging) enz. Meer in het kader van dit hoofdstuk passend vallen nu nog eenige aaneensluitingen yan tijdelijken en blijvenden aard te vermelden. Een tijdelijke aaneensluiting zal men aantreffen bij het verzetten van een zwaren arbeid. Heerendienstplichtigen vragen b.v. hoeveel dagen vrijstelling van heerendienst ze genieten, als ze het door hen jaarlijks te leveren verhardingsmateriaal ineens kant en klaar afleveren. Hun désa kan dat het best bepalen. Zij steken dan of'zelf de hoofden bijeen, teneinde door samenwerking hun last te verlichten of vragen aan een bepaalde groep personen tegen betaling hun taak te willen verrichten. Zoo'n groep personen is dan vaak een grobakvereeniging, die beschikkend over eenige handkarren, het transport van vrachten op zich neemt, teneinde gezamenlijk de winst te deelen. Van deze transportvereenigingen maken tokohouders graag gebruik aangezien draagkoelies haast niet te krijgen zijn. Deze transportvereenigingen lieten voor een goed deel het leven na de opkomst van het vrachtautobedrijf, dat daarnaast nog een

*) Liefrinck rijstcultuur, 1887, blz. 26 en 366. Overeenkomsten

blz. 109,117—9. s) Adatrb, XV, blz. 41. *) Liefrinck rijstcultuur, 1886, blz. 1544