is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

527

Te schandestelling in de plaats van inwoning was een Romende straf1). Bij kastenvermenging en overige voor de kasten onteerende delicten had verlaging of vervallenverklaring van kaste nlaats2) Bij priesters was bekend ontzetting uit de priesterlijke waardigheid; blijkbaar uitgesproken door een raad van priesters Tder goedkeuring van den vorst8). Dat bij verschillende delicten een ontzondigingsplechtigheid op ^^7^.é^^l^ plaats hebben werd reeds opgemerkt4). In de desa kende men de

^Moos zijn de vergoedingen die naast straffen opgelegd worden; ook komt het (m.n. bij beschadiging en vernieling) niet zelden voor dat de dader persoonlijk de schade moet gaan herstellen (.boven blz 261) Aangezien denda zoowel straf als boete beteekent, kan men zien opgelegd een denda van eenige malen de berokkende schade. Zoo merkt Liefrinck op: „Een nog verder voortgezette gradatie (dan de onderscheiding der boeten in pratama, madija en oetamadanda) wordt in acht genomen bij de bepaling der vergoeding welke in geval van diefstal boven de boete aan den dief wordt opgelegd Deze bedraagt tienmaal, achtmaal, vijfmaal, driemaal oi tweemaal de waarde van het gestolene, naar gelang de diefstal gepleegd is ten nadeele van den landsheer, een brahmaan, een hoofd (mantri), een klijan (toewan ing tani), of ieder ander. Uit het verband, waarin deze termen plegen voor te komen, schijnt echter te moeten worden opgemaakt, dat de teruggave der gestolen voorwerpen daarin medegeteld is" 5). Deze veelvouden van toegebrachte schade heeten nikel adoéwigoena (2 maal) atrigoena (drie maal), nikel nggoeloeng (viermaal), amantjagoena (vijfmaal). Enkelvoudige vergoeding heet selèh6). Dat het aantal ver- , goedingen in het Balisch recht zoo talrijk is, vindt zijn oorzaak in het feit, dat van alles op geld wordt getaxeerd. Vroeger noemden I we reeds bij schaking van een gehuwde vrouw vergoeding van de dubbele koopsom, bij een bewerkingscontract van gronden, die daarna door bewerker niet behoorlijk worden beplant, vergoeding van de daaruit ontstane schade7) (naast boete), bij brand in padigëwas, dubbele vergoeding van de verbrande padi, tenzij ook de eigen padi in vlammen opging, want dan werd alleen boete betaald 8). Bij het laten loopen van vee, dat daarna opgevangen wordt, is de rechthebbende naast losloon nog vergoeding voor weiden en

*) Soebak-verordeningen blz. 115—7.

*) Adatrb., XV, blz. 26, v. B. Waanders blz. 126, Fraser blz. 888.

») v. B. Waanders blz. 132.

*) Soebak-verordeningen blz. 251.

•) Landsverordeningen Bali blz. 81.

•) v. Eek Bali, 1879, blz. 374.

T) Kertasima blz. 239.

•) Soebak-verordeningen blz. 248—9.