is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Haagsche huwelijksverdrag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

In Nederland kan dus .B. W. 87, niet B. W. 88 toegepast worden op vreemdelingen; die hier te lande in het huwelijk wenschen te treden. Bloed- en aanverwantschap dient- ruim te Worden geïnterpreteerd; de plaatselijke wet heeft het récht deze begrippen zoo ver uit te breiden als zij zelf maar wenscht*) zoodat hieronder kunnen vallen de banden, die ontstaan zijn door een huwelijk of door een onwettige verhouding, door adoptie of door voogdij en m.i. ook de zoogenaamde cognatio spiritualis *). ■

^ 2°. het volstrekte verbod om te huwen, bestaande ten aanzien der schuldigen aan het overspel, op grond waarvan het huwelijk van een hunner is ontbonden.

Men merke op, dat deze redactie anders is dan die van art. 89 B. W.; het verdrag stelt als eisch, dat het huwelijk op grond van het overspel ontbonden zij, B. W. 89, dat het overspel blijkt uit een rechterlijk vonnis. Indien men dus art. 89 B. W. op vreemdelingen wil toepassen dan moet zoowel de voorwaarde van het verdrag als die van onze wet vervuld zijn. De Hooge Raad heeftin zijn arrest van 16 April 19083) beslist, dat dit artikel van openbare orde is. Niet noodig is een strafvonnis, men vergelijke de woorden ,,coupables" in 2°. en „condamnés" in 3°. 4).

3°. het volstrekte verbod om te huwen bestaande ten aanzien van personen, die veroordeeld zijn ter zake van eenen aanslag met onderling overleg gepleegd op het leven van den echtgenoot van een hunner.

Onze wet heeft niet een dergelijk huwelijksbeletsel. Van

*) Actes 1894, blz. 48.

-) Roemenië Code civil art. 145. Anders Travers I, blz. 363, die dit beschouwt als een beletsel van godsdienstigen aard.

*) W. 8718. Anders Assee—Scholten, I, blz. 163. flik *) Rb. Amsterdam, 20 Maart 1914, N. J. 1914, blz. 643.