is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

van pasgebore kinders toegelaat. 151) Paulus het bier die oog gehad, nie op die juris regulae nie, maar op die juris praecepta, nuw. hy het gemeen dat die weggooi van 'n kindjie moreel net so afkeurens waard en strafwaardig is as die moord van 'n kind, alleen die wet het nognie daartoe gekom pm hierdie twee misdade ewe strafwaardig te reken nie.

Maar in die derde eeu is hierdie misdryf al deur vele afgekeur geword, soos ons soêwe gesien het in die persoon van Paulus.

Die eerste wetgewing in verband met die weggooi van kinders na die reskrip van Trajanus werd gegee deur die keiser Alexander 224 152) waarin gesê word dat indien die kind van 'nslawin weggegooi word deur sy moeder, en deur iemand anders opgeneem en opgevoed word, die vader van hierdie kind nie verhinder mag word sy kind terug te eis, op voorwaarde dat hy op billike wys vergoed die koste deur die pleegouers vir sy kind gedaan.

153) Ook Diokletianus en Maximinianus het die misbruik erken as wettig en het teen die weggooi van kinders as sulks nie ingegaan nie. Ook hulle het die reg van die vader op 'n vondeling deur 'n ander opgevoed erken op voorwaarde van billike vergoeding. Verdere wetgewing is daar nie tot die tyd van Constantyn.

Die kerkvaders het die weggooi van kindertjies as 'n grote gruwel beskou en het dan ook nie passief daarteenoor ge-

151) Noodt, JuL PauL p. 361.

152) Justin. Cod. 8, 51, p. 361: De infantibus expositis, Imp. Alexander Claudio: Si iavito vel ignorante te partiu ancillae vel adscriptitiae tuae expositi» est, repetere eum non probiberis. Sed reatitutio eius si non a iure vindicaveris, ita fiet ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum artificium juste consumpta fueriat, restitueris. 224.

153) Justin. Cod. 5, 4, 16, p. 196, Diocletianu» et Maximinianus Rhodoni: Patrem qui filiam exposuit, at nunc adultam sumptibus et labore tuo factam matrimonio conjungi filio desiderantia favere voto convenit. Qui si renitatur, alimentorum solutioni in hoe solummodo casu parere debet.