is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

spreek van kindertjies wat weggegooi word in die water, in die see, of om deur honde verskeur te word, of om van honger om te kom.

168) Die eerste wetgewer wat hierdie misdryf vetustum malum et praevalidum, Noodt p. 335, met alle krag aangetas het was Valentinianus in 374» 169) Hy het dit as 'n misdryf beskou gelykstaande met homicidium; indien iemand 'n kindje in 'n rivier, bos of ander verlate plek weggooi om hom deur kou, water, honger of verskeurende diere te laat omkom 170} wyl hy plan had om hom te vermoor, hy word gestraf deur die 168) lex Corn. de sicarr. of deur die lex Pompeia de parric. 171) want hierop sien die constituta animadversio; hoewel ander geleerdes dit gesoek het in strawwe bepaal deur ander wette. Ook sal iemand wat so min denk van die kinderlewe om 'n kindjie koelbloedig weg te gooi, alle regte op die verworpeling verbeur.

Dog die toepassing van hierdie wet het blykbaar nie veel

p. 3. Is qui natus fuerit aut exponeretur aut statif at natus fuerit inte-

ribit.. . . expositi quidem a canibus laniabuntur ii qui nati fuerint

aut in mari aut in fluvio projecti statim interibunt.... paucis diebus nutrit! tandem projicientur.... is qui natus fuerit nulla vitae tempora possidebit.... expositus a canibus consumetur.... is qui natus fuerit expositus et a canibus laceratus extinguetur, en veel ander gevalle. Ook p. 4 onder meer: aut mortui nascentur aut nati a canibus lacerabuntur.... expositus natus ab alio collectus nutrietur; " expositi nutriuntur laqueis servilibus implicati, so ook p. 5, 6, 8, 10, 14, is qui natus fuerit, non nutrietur, of exponeretur, dikwels.

168) Noodt, Jul. Paul. cap. 6, opskrif, p. 355: Primos infantum expositionem prohibuisse impp. Valentin. Valens et Gratianus, lex 2, Cod. de infantis expositis.

169) Cod. Just. 9, 8, 51, 2, p. 361: Impp. Valenitinianus, Valens et Gratianus ad Probum: Unusquisque subolem suam nutriat quod si exponendam putaverit animadversioni quae constituta est subjacebit. Sed nee domini nee patronis repetendi aditum relinquimus si ab ipsis expositos quoddammado ad mortem voluntas miseracordiae amica collegerit; nee enim dicere suum potent, quem pereuntem contempsit. anno 374.

170) Noodt, p. 355 verwys naar lex 15 Corn. de sicarr. Ulpianus, Dig. p. 802: Nihil interest occidat quis an caussam mortis praebeat.

171) Noodt, p. 355.

5