is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFSTUK VL Die sedelike en geestelike bewaring van die kind»

Rein eenvoudig en oprég soos hy geskape is, is die kind, gelukkig of ongelukkig, 'n speelbal van sy omstandighede; nolens volens word hy gevorm naar sy omgewing. Gelukkig dan waar die omgewing gunstig inwerk op sy geestelike kinderlike eenvoud en reinheid, maar ongelukkig die kind wat gedwonge is hom aan te sluit by die laë sedes en gewoontes van sy ouers, en waaruit hy nie kan ontvlug, nog naar liggaam, nog naar gees.

Die grote sonde by die grieke, die sonde wat Kreta en Sparta en Atene tot ondergang gesleep het, was die paederastie. In die inleiding het ons reeds genoeg gewys van welk n vloek dit was vir Griekeland, hoe nog hoog nog laag, nog oud nog jong hieraan onskuldig was.

In Rome het dit nie beter gegaan, hoewel die romeine verstandig genoeg was een van die 289) dryfvere tot die pleë van bierdie misdaad, ek bedoel die naakte oefening van kinders en jongelinge, 290) bewus af te keur, wyl hulle wis al die gevare wat hiermee gepaar gaan, Tog ten spyte van hierdie wys besluit het die gruwel van die paederastie voortgewoeker, totdat eindelik die keisers verplig was maatreëls daarteen te neem.

Die eerste wet hierteen waarvan ons weet is die 291) lex Scatinia, wat die misdryf met vrygebore jongens verbie het,

289) Z u m p t, Ueber dan Stand, u.s.w. S. 14.

290) Friedlander, Sittengesch. Roms. 2, S. 491.

291) Zumpt, Ueber den Stand, S. 40. Dog verdere inligting kan ek omtrent hierdie wet nie kry nie, nog in Girard, nog in Riccobono en Baviera: Fontes jur. romani antejustiniani, nog in Justin. Cod. of waar ook al.