is toegevoegd aan uw favorieten.

De candidatuur-Hohenzollern

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

School er in de wijze, waarop over de Candidatuur onderhandeld werd, een anti-Fransche tendens?

In afwijking van het gebruik, dat een troonvacature vervuld werd, na overleg met de belanghebbende mogendheden, heeft men dezen vorm van onderhandelen niet gevolgd bij het streven, de Spaansche trooncrisis op te lossen door middel van een candidatuur-Hohenzollern.

Frankrijk, dat in de eerste plaats in aanmerking moest komen om er overleg mede te plegen, omdat het groot belang had bij de vraag, welke dynastie invloed zou krijgen aan zijn zuidwestelijke grenzen, werd niet in de onderhandelingen betrokken. Alleen Pruisen kreeg grooten invloed op het tot stand komen van de candidatuur van den erfprins. Deze bijzondere wijze van handelen praedestineerde die candidatuur tot een aanleiding van« conflict tusschen Frankrijk en Pruisen. De verhouding tusschen beide landen was in dien tijd van dien aard, dat er maar weinig noodig was, een uitbarsting te weeg te brengen. Deze uitbarsting kwam, toen Frankrijk achter de candidatuur anti-Fransche politiek van Bismarck meende te constateeren.

Een onderzoek van de volgende vragen zal ons duidelijk maken of deze opvatting juist is.

1. Lag'het in de bedoeling van Prim de candidatuur buiten Frankrijk om tot stand te brengen?

2. Hoe^komt het dat alleen Pruisen in de onderhande¬

lt.

lingen werd betrokken?

3. Heeft Bismarck er invloed op uitgeoefend, dat Frank-