is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van prof. Treub's brochure Indië's toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

worden, als het antwoord ooit terecht kwam, heeft ook in dit opzicht verandering gebracht. Bij de nieuwe verhouding zal het anders zijn; wanneer de regeling van een aangelegenheid niet bij de wet aan de Kroon is voorbehouden, zal de Gouverneur-Generaal tot regeling kunnen overgaan zonder eerst instructies van het Opperbestuur te vragen, maar hij blijft ter zake verantwoording verschuldigd aan de Kroon. Het voorgestelde tweede lid van art. 1 der Staatsinrichting van Indië zegt het uitdrukkelijk, zonder eenige reserve: „De Gouverneur-Generaal is wegens de uitoefening van zijn ambt verantwoordelijk aan den Koning. Hij verstrekt te dier zake aan den Minister van Koloniën alle verlangde inlichtingen".

Vandaar dan ook dat de Minister in zijn memorie van toelichting kon verklaren, dat de Minister van Koloniën niettemin de verantwoordelijkheid in algemeenen zin voor de bestuurvoering in Indië zal kunnen bÜjven dragen. Deze verklaring bevredigt echter niet geheel door de daarin opgenomen woorden „in algemeenen zin", woorden waaruit allicht een beperkte ministeriëele verantwoordelijkheid zou kunnen worden afgeleid, hetgeen intusschen moeilijk aanvaard zou kunnen worden, in verband met de niet beperkte verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal aan het Opperbestuur.

Hiermede wordt uit den aard der zaak niet bedoeld, dat het op den weg van den Minister van Koloniën zou kunnen liggen den Landvoogd over zijne bestuursvoering meer dan bepaald noodzakelijk rekenschap te vragen, evenmin als het te verwachten is, dat de Staten-Generaal meer dan strikt noodig zich zullen bezighouden met het beleid van den Gouverneur-Generaal voor zooveel betreft de inwendige aangelegenheden van Indië, daar het in strijd zou zijn met het duidelijke voorschrift van art. 61, lid 2, der Grondwet om de regeling van die aangelegenheden aan Indië zelf over te laten. Te minder zal daartoe aanleiding bestaan, wanneer de praktijk zal uitwijzen, dat Indië best in staat is zijn inwendige aangelegenheden zelfstandig te regelen.