is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw

43

O. en 6. O. 24, art. 6

VERWIJDERING VAN ZIEKTEKIEMDRAGERS UIT BEPAALDE BEROEPEN EN BEDRIJVEN.

Gewijzigd ontwerp'artikel 6. 1. De burgemeester

kennis aan den burgemeester van die gemeente, in geval van vertrek zonder voorafgaande mededeeling aan het bevolkingsregister maakt de burgemeester het verbod in één of meer dagbladen bekend. 18

2. Ongewijzigd.

3. Ongewijzigd.

Ontwerp 1924 artikel 6 i s.

1. De burgemeester kan op advies van den inspecteur6 verbieden, dat een persoon «, van wien door onderzoek is komen vast te staan», dat hij gevaar oplevert voor verspreiding van een bij algemeenen maatregel van bestuur voor de toepassing van dit artikel genoemde besmettelijke ziekte, werkzaam is of blijft* in een beroep of bedrijf, dat bevorderlijk is aan de verspreiding van die ziekte 4. De burgemeester geeft in geval van vertrek naar een andere gemeente van het verbod kennis aan den burgemeester van die gemeente. io Het wordt opgeheven » op advies van den inspecteur binnen wiens ambtsgebied de persoon woont.

2. De belanghebbende kan bij Onzen Minister in beroep8 komen tegen het verbod. De inspecteur, aan wien de burgemeester binnen 24 uren afschrift van zijn beschikking zendt, kan binnen acht dagen tegen de beschikking in beroep komen bij Onzen voormelden Minister86. Gelijk beroep staat open, indien de burgemeester kennelijk een beschikking op het advies van den inspecteur achterwege laat.

3. De beslissing van Onzen Minister treedt voor de toepassing van deze wet in de plaats van die van den burgemeester.

1 M. v. T. Dit artikel (gewijd aan de verwijdering van ziektekiemdragers - zie O. 24, art. 5 - uit bepaalde bedrijven) zal voorzien in een leemte, die in de laatste jaren sterk gevoeld is. Een melkslijter, typhusbacillendrager, met eenige leden van zijn gezin, bleek oorzaak te zijn geweest van ettelijke «yphusgevallen in Amsterdam. Diphtherie bleek eenige malen in een school uitgebroken, doordat een onderwijzer