is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 72, artt. 27, 28

116 O. en G. 0. 24, artt. 32, 33

Het tweede lid is als volgt geredigeerd:

2. Wanneer in een der in het eerste Ud van dit artikel omschreven gevallen in een woning of een bewoond vaartuig moet worden binnengetreden tegen den wil van den bewoner, kan van de in dat lid omschreven bevoegdheid slechts worden gebruik gemaakt op vertoon van een schriftelijken hjjzonderen last van den kantonrechter of van den burgemeester.

Het derde en vierde lid bleven ongewijzigd, zoo ook art. 33.

6 V. V. 7 Artikel 33. Enkele leden achtten de in dit artikel aan den burgemeester gegeven bevoegdheid te ruim. Zij meenden, dat hier het inwinnen van het advies van den officier van justitie dient te worden voorgeschreven.

7 M. v. A. Artikel 33. Art. 28 van de geldende wet geeft den burgemeester de bevoegdheid tot binnentreden in woningen. Dit is noodzakelijk, omdat hij in het systeem van de wet de handelende en verantwoordelijke autoriteit is. Tegen deze bevoegdheid is nooit bezwaar gerezen; misbruik is er nooit, gebruik zoo ooit dan toch hoogst zelden van gemaakt. Welke reden er nu zou kunnen zijn, de gelijksoortige bevoegdheid die het ontwerp aan dezen verantwoordelijken persoon wil toekennen afhankelijk te stellen van de medewerking van den officier van justitie, kunnen de ondergeteekenden niet inzien. Zij zouden het bedenkelijk achten, omdat het zou kunnen voorkomen, dat de burgemeester in een geval, waar snel gehandeld zou moeten worden ter wering van gevaar, de verantwoordelijkheid niet zou kunnen dragen. Dit klemt te meer, nu de burgemeester door de, in den geest van het V. V., in het ontwerp gemaakte veranderingen meer zelfstandigheid van oordeel zal krijgen.

In het eerste lid zijn ook de erven van woningen opgenomen. Het kan noodig zijn, bijv. voor onderzoek van drinkwater als bron van besmetting, een erf te betreden.

116