is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 72, art. 29

117 O. en G. 0. 24, art. 34

BEVOEGDHEID DER GEMEENTEBESTUREN TOT VASTSTELLEN VAN REGLEMENTEN EN VERORDENINGEN.

Wet 1872 artikel 29. Ontwerp 1924 artikel 34.

Provinciale en gemeentebesturen 1. De gemeentebesturen behoubehouden de bevoegdheid i tot den de bevoegdheid i tot het het vaststellen van reglementen of vaststellen van reglementen of ververordeningen tot voorkoming, we- ordeningen tot voorkoming, wering ring of beteugeling van besmette- of beteugeling van besmettelijke lijke ziekten, voor zoover zij niet ziekten, voor zoover zij niet in in strijd zijn met de bepalingen strijd zijn met de bepalingen, bij dezer wet. of krachtens deze wet vastgesteld.

Bij zoodanige verordening kunnen voorschriften van deze wet of krachtens deze wet vastgesteld, van toepassing worden verklaard op besmettelijke ziekten, op welke zij ingevolge deze wet niet van toepassing zijn2 s. De kosten van de toepassing van zoodanige verordening zijn voor rekening van de gemeente.

2. Deze verordeningen worden binnen veertien dagen, nadat zij zijn vastgesteld, medegedeeld aan Gedeputeerde Staten en aan den inspecteur. De inspecteur kan bij Gedeputeerde Staten bezwaren inbrengen binnen dertig dagen na ontvangst van de verordening.

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen drie maanden na ontvangst van het bezwaarschrift bij een met redenen omkleed besluit.

4. Van de besUssing van Gedeputeerde Staten kunnen binnen dertig dagen na de ontvangst daarvan de gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders en de inspecteur bij Ons in beroep komen.

l M. v. T. W. 72, art. 29 bepaalt, dat provinciale en gemeentebesturen de bevoegdheid behouden om bepalingen vast te steUen ter voorkoming of wering van besmettelijke ziekten.

De provinoiale besturen hebben zich daarmede niet onledig gehoudenla. De gemeentebesturen deden 't hier en daar wel. Het Ugt in den opzet van dit ontwerp en van het ontwerp betreffende

117