is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 84, art. 6

127 O. en G. O. 24, artt. 42, 43

twintig uren proces-verbaal opgemaakt en aan den bewoner in afschrift medegedeeld.

i M. v. T. Art. 42 is ontleend aan de Veewet la (art. 95).

la Dit artikel houdt verband met de omstandigheid dat de feiten, welke volgens deze wet strafbaar zijn, plaats kunnen vinden onder zoodanige omstandigheden dat daardoor tevens de belastingwetgeving wordt overtreden; frauduleuze invoer, vervoer zonder het vereischte accijnsbiljet enz. Het is wenscheltjk, dat deze z.g. „ééndaagsche samenloop" wordt vermeden, vooral omdat hij door de eigenaardigheid van het fiscale strafrecht tot allerlei lastige kwesties kan leiden. Gelijke voorschriften als hierboven aangegeven komen ook voor in de Absinthwet 1909 (art. 6) en de Opiumwet 1919 (art. 6).

2 Behoudens enkele kleine wijzigingen, die voor zichzelf spreken, is O. 24, art. 43 gelijkluidend met W. 84, art. 8.

3 Dit ztjn de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de aan deze toegevoegde ambtenaren, alsmede de leden en de secretarissen van de Gezondheidscommissies. Zie wat ae bevoegdheid tot binnentreden van woningen, scholen enz. betreft ook O. en G. O. 24 art. 32.

127