is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphabetisch zaakregister 147

(De cijfers verwijzen naar de bladzijden)

Epidemisch verklaren 16 Gele koorts en in-, door- en

Epidemische verspreiding en het verv°er van ^smette en ver-

v. j • i.ï i dachte goederen 101

verbod van jaarmarkten, ker- °

missen, vergaderingen en ver- Gemeenschap met den vasten wal

makelijkheden 46 van besmette of verdachte

Erven en woningen. schePe'110

— Besmette of verdachte Gemeenten waar gelegenheid voor voorwerpen op — 95 vervoer, afzondering enz. van

— Bevoegdheid tot het be- verdachte en besmette persotreden van — 114 nen en goederen moet zijn . 106

„ i_ti_« i ï-i _ _, • — die de kosten der maat-

Exploitatie gemeentelijke en parti- , , , .

. ... * j. . regelen krachtens deze wet

culiere ontsmettingsdiensten ° , , , _ „

met Rijksbijdragen . . 110, 113 genomen met kunnen dragen 108

Fabrieken. Bevoegdheid tot het Gemeentoontsmettingsdienst.

.... — Deskundige leiding —. . 110

binnentreden van — .... 114 77., . . ,

— Kijks bijdrage m de kosten

Fabrieksartsen. De aangifteplicht van ■—• 110

van 7 Gemeentepolitie belast met het

Favus. Plaatselijke verordeningen opsporen van overtredingen . 126

op de bestrijding van — . . 118 , , . ,

Gemeenteraad kan zich op den

Febris typhoidea. Zie Typhus. Minister beroepen terzake van Fiscale wetten niet toepasselijk op door Gedeputeerde Staten geovertredingen bij eendaadsche weigerde medewerking tot het samenloop van strafbare feiten 126 vaststellen van plaatselijke ver-

ordeningen 117

Frauduleuze invoer van besmette

of verdachte goederen .... 127 Gemeentescholen. Sluiting van— 58

Gemeentewet en de bemoeienis

Gassen. Ontsmetting met vergif- der gemeenten met de openbare

tige —' 97 gezondheid en de besmettelijke

Gebouwen. Reiniging en ontsmet- ziektenbestrijding 118

ting van — .96, 97 Gemoedsbezwaren tegen de inen-

Gedeputeerde Staten en de goed- tia864' 78 e,v>

keuring van plaatselijke veror- Geneeskundige. „Iedere" . . . . 7, 8

deningen en reglementen. . . 117 — Aangifteplicht — . 5, 7, 8

— en de gelegenheid voor — Strafbaarheid — .... 119 vervoer, afzondering, enz. van — verklaring omtrent gebesmette en verdachte personen zondheidsbezwaar tegen de in-

en goederen in de gemeenten 106 enting 74

Geestelijke. Toelating — tot af- — Zie ook Behandelend ge-

gezonderde, zieke, besmette en neeshundtge.

verdachte personen . . 27, 29, 31 Geneeskunst. Wet 1 Juli 1865,

Geheimhouding aangifte vermoe- 6 vervalt 128

delijke gevallen van besmette- Geoorloofdheid inenting en inen-

lijke ziekten van groep A . . 7 tingsdwang 78

Geldigheid bewijzen van bezwaar Gereformeerde kerken en de inentegen de inenting 73 ting 79

Gelegenheid tot inenting en herin- Geslachtsziekten vallen niet onder

enting 87 de wet 1, 23,

— tot vervoer, afzondering — en de bevoegdheid der enz. van besmette en verdachte gemeenten tot het vaststellen goederen en personen .... 106 van plaatselijke verordeningen 118

Bismgüsossf

147