is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

Denken en onderzoeken tot de uiterste factoren.

Vele economen houden er van ons een volk voor te stellen als een economische eenheid. Wat beteekent het, dat een volk een economische eenheid is? In de terminologie, die ik er voor heb aangegeven, moet het antwoord luiden, dat wij van een volk onder economisch opzicht een geheel maken.

Wat kan dat opzicht zijn?

Dat zou een economisch streven kunnen zijn van de leden van het volk. Het zou een economisch streven kunnen zijn van buitenlanders ten opzichte van het volk. Het kan ook een economisch streven zijn van het volk en van de buitenlanders gezamehjk.

Dit is dus te onderzoeken.

Ik moet beginnen met er op te wijzen, dat niet alle leden van een volk direct deelnemen aan het economisch leven. Niettemin houdt ieders streven ten nauwste verband met economisch streven, dat van den zuigeling zoowel als dat van den afgeleefden grijsaard. Het behoeft daarom geen ongerijmdheid te zijn, de vraag te stellen, of een volk onder een of ander economisch opzicht een geheel is. Toch zal men inzien, dat het onderzoek moet worden begonnen met dat naar de directe economische verschijnselen.

Men neemt het volgende waar. Een land voert goederen in, grondstoffen, halffabrikaten, machines, verbruiksgoederen, enz. Deze goederen tezamen met de reeds in het binnenland voorhandene vormen de middelen, waarmede daar in het economisch leven wordt gewerkt. De ondernemers en bloc voldoen na een proces, dat hier en daar zeer ingewikkeld is, aan de behoeften van het volk, maar zenden op hun beurt ook goederen naar buiten.

Voor de goederen, welke de ondernemers in het binnenland van het buitenland ontvangen, zenden ze in het algemeen geen geld over de grens. Maar omgekeerd ontvangen ze voor de goederen, die naar buiten worden gezonden, ook geen geld. De vorderingen en schulden, die over en weer ontstaan, worden aan weerszijden van de grens afgerekend. Wat het binnenland te vorderen heeft, komt in mindering van wat het verschuldigd is. In deze schuldvergelijking worden ook opgenomen de vorderingen en schulden, die ontstaan uit