is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

anderen hoofde dan het leveren van goederen, als het bewijzen van diensten en credietverleening. Wanneer er een surplus van vorderingen boven schulden op het buitenland is, dan kan het zijn, dat het binnenland dat surplus als crediet in het buitenland laat. Het kan ook zijn, dat het binnenland zijn invoeren verhoogt en/of meer gaat profiteeren van de diensten van het buitenland, of wel dat het binnenland zich door het buitenland goud laat toezenden. Veranderen de verhoudingen dan heeft het omgekeerde plaats.

Aan de grens schijnen zich aldus de economische verschijnselen in groote lijnen op te lossen. De beschouwing er van werpt een zeker licht op in het algemeen gestelde vragen van economisch voor- of nadeel voor een land.

Maar het spreekt vanzelf, dat het licht, dat door de beschouwing der verschijndelen aan de grens van een land op bepaalde kwesties geworpen wordt, niet de minste waarde heeft, wanneer niet dieper op de verschijnselen wordt ingegaan.

Hiervoor moeten wij een onderzoek instellen naar bizonderheden, die binnen de grenzen zijn waar te nemen. Niettemin heeft het den schijn, alsof de economische streving in het binnenland door de samengevatte factoren op de grens verbonden is met het economisch streven over de grens.

Hierbij komt, dat het economisch onderzoek niet vrij gehouden kan worden van waardeeringen met betrekking tot de vruchten, welke het economisch leven voor de verschillende economische en andere groepen oplevert. Een nationaal standpunt hierbij wordt bijna onvermijdelijk, doordat de gedachte zich opdringt aan de regeering, op wier weg het ligt binnen haar gebied algemeene gunstige voorwaarden voor het economisch streven te bevorderen en waar noodig de behulpzame hand te bieden.

Een en ander was aanleiding van economische eenheid te spreken.

Laat ik eerst trachten U duidelijk te maken, dat het elimineeren van het economisch streven van een volk geheel willekeurig is.

Wanneer wij om Wageningen een grens trekken en wij laten alle Wageningensche zakenmenschen en voor zooveel