is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

„digend kunnen worden gediend, hoezeer ze dan ook „tevens landsbelangen zijn, zelf te behartigen. Het „dienen van geheel bizondere plaatselijke belangen moet „den staatsbestuurder als een zoodanig recht der kleinere „instellingen verschijnen, dat hij de waardeering er van „geheel aan haar overlaat en het aandeel, dat het van „de capaciteit vraagt, buiten zijn beoordeeling blijft, „zoolang ook overigens het gemeente- of provinciestreven „voldoende is. Het mogen zorgen voor belangen, die de „staat voor zijn derden onafwijsbaar moet eischen, ziet „hij als een. verplichting der instellingen met kleinere „groepen van derden, omdat hij zich er van terugtrekken „moet alleen op grond hiervan, dat een bevredigende „behartiging in onderdeelen, den omvang van zijn taak „zoodanig zou maken, dat aan een redelijke oplossing „niet meer te denken ware. Hoe de waardeering in de „practijk zal uitvallen met betrekking tot de voor de „hand liggende prestaties, hangt natuurüjk ook weer „van tal van bijomstandigheden af. Een van de belang„rijkste onder deze is zeker wel de buitengewone econo„mische beteekenis, welke sommige plaatsen en streken „hebben voor het geheele land of een deel daarvan." In aansluiting hiermede zette ik mijn constructie voort, trouw aan het beginsel der maatschappelijke orde en aan de organisatorische beginselen, die het onderzoek leerde kennen. Zoo was het beeld:

„De solidariteit der individuen eindigt niet met de „rechten en verphchtingèn der staatsburgers onderling „ten opzichte van elkaar. De inwoners van naast elkaar „liggende landen zijn op dezelfde wijze door een band „verbonden en ten slotte omvat een band van solidariteit, „als gewenscht menschelijk streven, ter voorziening „zoowel in de materieele als in de psychische behoeften, „het geheele menschdom. Wij vinden dan ook in de „werkelijkheid inderdaad een staatkundig streven buiten „het staatsstreven in meer engen zin, dat, voor zoover „het juist is, in principe op de erkenning van dezesoli„dariteit der individuen berust. De eerbied voor de ""^èchten^an den vreemdeling en de nauwkeurige afba-