is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

„meening, dat volkeren als eenheden de partijen in een „overeenkomst zullen worden. De historische ontwikkeling, die altijd aanvankelijk een grove critiek is op „het heillooze, doch telkens meer de overwinning wordt „van den logisch denkenden objectieven mensch, zal' „het te scheppen gezag voor de beoordeeling van de „rechten der individuen en voor de keuze der verdere „meest nuttige prestaties plaatsen.

„Niet de opportunistische arbitrage, noch de leiding „van door betrokken partijen ontworpen plannen wordt „zijn taak. Het zal het initiatief moeten nemen tot de „oplossing van een bestuurdersvraagstuk, in aard volkomen gelijk aan dat van iedere staatkundige irtstel„ling. Het geheele instituut zal op den duur onder het „begrip instelling van een zeer groote locale groep vallen, „zooals wij dat gaven.

„Onverscliillig is het niet, hoe en in hoever de competente derden aanvankelijk hun primair recht zullen „uitoefenen, maar zeker is het, dat dat recht in de toekomst is gegeven, volkomen in Qvereenstemming met „den aard en omvang van het juist solidair streven." Wij kregen den volkerenbond.

Maar de nieuwe macht wordt niet geleid door het inzicht, dat ze alleen recht op bestaan heelt, wanneer ze de rechten der enkelingen beschermt, dat er geen andere grond voor haar macht is, dan die gevonden wordt in het streven naar het goede van de individuen.

—=Ze had zich moeten constitueeren als een staatkundige instelling boven de thans bestaande met als eersten rechtsregel: Vrede in mijn rijk, overeenkomstig de rechten der Europeanen en van hun naasten.

DECEMBER 1924