is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerk, cultuur, arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

HET REALISME IN DE CHRISTELIJKE KERK

De mensch heeft behoefte aan realisme en aan noodwendige daden. In beide voorziet de R.K. organisatie. Zij stelt den mensch een reëel doel voor oogen en wijst hem vervolgens reëele, stoffelijke middelen aan, waarmee dit doel bereikt kan worden. Aan duidelijkheid laat haar werkprogram weinig te wenschen over, zoodat het psychologisch vrijwel in orde is. Uit dit psychologisch juiste inzicht in de werkelijke behoeften harer leden is haar groote invloed ook nog in deze tijden te verklaren. Weliswaar zouden wij tot een geheel ander resultaat komen, wanneer wij de praktijken der R. K. kerk op haar waarheidsgehalte wilden toetsen. Hierdoor zouden wij echter het bestek tebuiten gaan, dat wij ons gesteld hebben.

Wij hebben op het realisme in het Christendom gewezen, waaraan de kerk haar ontstaan en bestendiging te danken heeft gehad. Wij trachtten aan te toonen, dat de vergeestelijking, die later volgde, niet het oorspronkelijke, doch het afgeleide was. Aan den oorsprong staat de daad: het goddelijke heilsplan, het hemelsche drama, waarin God, Christus en de geloovigen figureeren. Dit drama heeft zich niet in de ziel des menschen, maar in de wereld afgespeeld en het bracht objectieve veranderingen in de struktuur der dingen tot stand.

Wij wezen op dit feit, niet om een pleidooi te leveren voor terugkeer tot ditzelfde soort realisme, al dan niet gepolijst en pasklaar gemaakt voor den cultuurmensen der twintigste eeuw. Maar wel om te doen beseffen in welke sfeer het Christendom groot is geworden en zijn krachten heeft ontplooid. Deze sfeer is die van het activisme. Het dynamische plan, de goddelijke daad, is het begin en het einde. Arbeid, die objectieve veranderingen in den loop der dingen teweeg brengt, is het groote heilsfeit geweest,