is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerk, cultuur, arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIL

De Hedendaagsche Culfuurfaak der Kerk.

/. Algemeene Opmerkingen.

De eerste vraag, die zich hier voordoet, is deze: heeft de kerk als zoodanig wel een cultuurtaak te vervullen? Bestaat er niet veeleer een zekere spanning tusschen cultureel en godsdienstig bewustzijn?

De beantwoording dezer vraag hangt hiervan af, wat wij onder cultuur en wat wij onder godsdienst verstaan. Vatten wij de eerste op als een afgebakend geheel van meeningen en gewoonten, dan is het niet alleen mogelijk, doch zelfs noodwendig, dat het godsdienstige bewustzijn met deze cultuur vroeg of laat in botsing komt. Want het godsdienstige bewustzijn streeft boven elke eindige bepaaldheid uit en richt zich op het absolute, den oorsprong. Haar strekt niet de ervaring, doch de idee, de blik op het oneindige, tot richtsnoer, de idee, die niet aan een bepaalde cultuur ontleend is, maar die veeleer aan de cultuur haar wetten oplegt en haar banen voorschrijft. Daarom moet een cultuur, die in den vorm eener bestaande civilisatie bepaalde statische kenmerken aanwijst, onvermijdelijk met het godsdienstige bewustzijn in conflict geraken. Echter wezen wij er reeds op en zullen opnieuw gelegenheid vinden er op te wijzen, dat juist een dynamisch moment, n.1. de richting, als het allergewichtigste aan de cultuur moet aangemerkt worden.

Het conflict tusschen godsdienstig en cultureel bewustzijn