is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerk, cultuur, arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEDENDAAGSCHE CUL TUURT AAK DER KERK

127

steil ing in het verleden zoekt en meent een gegevene, statische waarheid in de geschiedenis te kunnen benaderen, is onwetenschappelijk en van cultureele beteekenis ontbloot. Erger nog: doordat zij de belangstelling achterwaarts op het verleden richt, is zij een belemmering voor de godsdienstige activiteit, die zich noodwendig als een op de toekomst gericht willen moet openbaren. Nogmaals spreken wij uit, dat het statische openbaringsbegrip een gevaar oplevert, niet alleen voor de cultuur, maar ook voor het wezen van den godsdienst, die enkel in een oneindige activiteit een gepaste uitdrukking vindt.

Weliswaar is de vorming van den toekomstigen kerkelijken ambtsdrager in de Protestantsche kerkgenootschappen van Nederland voor bepaalde kringen nog doelmatig, in zoover het „Woord Gods", waarvan hij de dienaar heet te zijn, daar als een gegeven grootheid opgevat wordt, welke neergelegd is in de geschriften van het O. en N. T. In dat geval heeft hij door zijn philologische studie werkelijk vakkennis opgedaan, zonder welke tegenwoordig geen cultuurarbeid denkbaar is. In sommige kringen, welke in deze sfeer leven, wordt een dergelijke vakkennis ook nog wel gewaardeerd en voorziet de ambtsdrager inderdaad in een behoefte. Daarbij moet echter opgemerkt worden, dat het hier uitsluitend kringen betreft, welke het contact met de wetenschap onzer dagen verloren hebben. Niettemin bieden zij een gunstigen werkkring aan voor den „dienaar des Woords", die onder hen nog een realistische taak kan vervullen en te hunnen opzichte in een werkelijke behoefte voorziet. Zoodra echter het statische, intellectualistische openbaringsbegrip op den achtergrond geweken is, vindt de dienaar des Woords geen terrein meer, waar hij zijn vakkennis productief kan aanwenden.

Voor dezen kerkelijken ambtsdrager, die zich slechts die-