is toegevoegd aan je favorieten.

Het gezantschap bij den Paus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

op mij toegepast te krijgen de definitie, die wel eens van een groep van verdienstelijke personen gegeven wordt, n.1. dat het zijn eerlijke menschen, die naar het buitenland gestuurd worden, om in het belang van hun land te liegen.

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een enkel woord zeggen over het groote element, dat naar mijn zienswijze en bij de behandeling buiten de Kamer en zeer zeker ook bij, de behandeling in de Kamer niet gemist kan worden, namelijk het vertrouwen. De weinige dagen, die ik in de noodzakelijkheid geweest ben mij met die aangelegenheden van nabij bezig te houden, hebben mij in mijn overtuiging versterkt, dat het heel gemakkelijk is, te vorderen dat de medewerking van de Volksvertegenwoordiging worde ingeroepen, maar voor sommige zaken kan het heel moeilijk zijn ze tot een even goed einde te brengen, dan het zou gebeurd zijn, indien er wat meer discretie bij te pas kon worden gebracht. Dat vertrouwen, hetwelk wij, naar wij weten, moeten hebben in deze Regeering, hoofdzakelijk wat betreft militaire en buitenlandsche aangelegenheden, dat vertrouwen, dat, naar ik meen, van mijn zijde op geen enkele wijze te kort gedaan is, dat 'vertrouwen is ook bij deze regeling zeer noodig. En nu weet ik wel, dat het niet aangaat voor een Kabinet, al staat het nog zoo sterk door den aard van zijn personen, door de omstandigheden en door de verhoudingen in de Kamer, om te kunnen zeggen, zooals Casimir Périer in den tijd van Louis Philippe: „Vous n'avez aucun mérite a m'approuver lorsque j'ai raiscn, ce que je vous demande c'est de me soutenir quand j'ai tort."

Dat is wat veel gevraagd van de Kamer en ook zelfs van de meerderheid. Ik geloof, dat er toch wel grenzen zijn. Men kan ook wel te weinig van dat vertrouwen hebben.

Men zal altijd een beroep doen op dat vertrouwen, wanneer een voorstel dat gedaan wordt in overeenstemming is met de eigen wenschen. Laten wij denken aan de quaestie van de leening of de heffing. Sommigen zijn geneigd dit vertrouwen weer terug te nemen, als het voorstel van een aard is, dat men er zich niet zoo gemakkelijk mede kan vereenigen

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al gezegd, dat het om de bekende reden voor mij eenigszins moeilijk is veel over dit ontwerp te zeggen en ik meen ook, dat het misschien voor anderen ook niet zoo absoluut noodzakelijk