is toegevoegd aan je favorieten.

Verzamelde werken van Prof. Mr. A. A. H. Struycken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ONTWERP VAN DEN VOLKENBOND.

Algemeen Handelsblad 17 Februari 1919.

Wilson heeft niet gerust vóór hij een plan voor den te scheppen Volkenbond aan het plenum der Vredesconferentie kon voorleggen, waarmede de andere Groote Mogendheden zich in hoofdzaak konden vereenigen. Het stuk is openbaar gemaakt, zoodat thans allen, wlen het denkbeeld, de gemeenschap der volken op te bouwen op een nieuwen grondslag, die de vreedzame samenwerking voor de gemeenschappelijke belangen, de gemeenschappelijke beschaving, zal verzekeren, ter harte gaat — en wien doet het dat niet? — aan de verdere bearbeiding ervan kunnen medewerken. Wij zullen het plan in bijzonderheden nader bespreken, maar, wijlen thans reeds aan onzen eersten indruk uiting geven, h

Die indruk is eene gemengde, van voldoening en van teleurstelling. Drieërlei richting komt in het plan tot uitdrukking; die van den waren volkenbond, die van het directorium der Groote Mogendheden en die van de zegevierende partij in den oorlog, die achter ons ligt.

De volkenbondoGedaghte, de samenwerking der volken tot handhaving van den wereldvrede, gebouwd op het beginsel der rechtvaardigheid, men vindt ze terug in het college van afgevaardigden, waarin alle volken met gelijke rechten, immers ieder met één stem, zullen zijn vertegenwoordigd, in het permanente internationale gerechtshof ter beslechting van de daarvoor vatbare internationale geschillen, in den uitvoerenden raad, die de geschillen zal behandelen, welke niet voor het gerechtshof worden gebracht, en, zij het slechts door een advies, machtigen invloed zal oefenen tot eene vreedzame oplossing; in de verplichting van de leden van den bond, nimmer hunne toevlucht tot den oorlog te zullen nemen zonder vooraf de zaak waarom het gaat, te hebben onderworpen aan arbitrage of aan een onderzoek door den uitvoerenden raad, onder gehoudenheid van den oorlog af te zien, zoo de tegenpartij zich voegt naar de uitspraak van den rechter of van den uitvoerenden raad; Struycken, III. Volkenbond. 1