Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

KITAB KADJADIAN III.

wan itoe: Nistjaja tidak kamoe akan mati,

5. Mëlainkan tëlah dikëtahoeï Allah akan hal djikalau ëngkau makan boewah itoe, j ta'd'apat tidak pada koetika itoe djoega tjëleklah matamoe dan ëngkau djadi sapërti Allah, sëbab mëngëtahoeï baïk dan djahat.

6. Maka dilihat olih përëmpoewan Hoe bahwa boewah pohon itoe baïk akan dimakan dan sëdap kapada pëmandangan mata, behkan, ija-itoe sabatang pohon asjik akan mëndatangkan boedi, maka di-ambilnja daripada boewahnja, laloe dimakannja dan dibërikannja poela kapada lakinja, maka ijapon makanlah.

' 7. Laloe kadoewanja pon tjëleklah matanja, dikëtahoeïnja akan hal ga bërtëlandjang, laloe disëmatnja daoen pohok ara, dipërboewatnja tiawat.

8 Maka kadëngaranlah kapadanja soeara Toehan Allah, jang bërdjalan-djalan dalam taman pada masa angin silir; maka Adam dan Hawa pon mënjëmboenikan dirinja dari hadlërat Toehan Allah dalam bëloekar taman itoe.

9. Maka bërsëroelah Toehan Allah akan Adam, sabdauja: Dimanakah ëngkau?

10. Maka sahoet Adam: Bahwa koedëngar boenji soearamoe dalam taman, maka takoetlah akoe, karëna akoe tëlandjang, sëbab itoe akoe bërsëmboenü

11. Maka sabda Allah: Siapa garangan mëmbëri tahoe kapadamoe, bahwa ëngkau tëlandjang? Adakah ëngkau makan daripada pohon, akan hftlnja tëlah koepësan, djangan ëngkan makan boewahnja?

12. Maka sahoet Adam: Adapon përëmion» Tnnhan karoeniakan kapa-

dakoe, ija-itoe mëmbërikan dakoe boewah pohon itoe, laloe koeraakan.

13. Maka sabda Toehan Allah kapada përëmpoewan itoe: Apakah ini, jang tëlah kaupërboewat? Maka sahoet përëmpoewan itoe: Si-oelar mënipoekan dakoe, laloe afco* makan. _ , ,

14. Maka sabda Toehan Allah kapada oelar itoe: Sëbab tëlah kaupërboewat jang dëmikian, maka tërkoetoeklah ëngkau diantara sëgala binatang jang djinak dan di-antara sëgala mërga-satwa, bahwa ëngkan akan mënjoeloer dëngan përoetmoe dan ëngkau pon akan makan lëboe tanah sapandjang öêmoer hidoepmoe.

15. Maka Akoe akan mëngadakan përsëtëroean antaramoe dëngan përëmpoewan

ini dan antara bënihmoe dëngan bënihnja; maka ija-itoe akan mërëmoekkan kapalamoe dan ëngkau pon akan mëmatoekkan toemitnja.

16. Maka sabda Toehan kapada përëmpoewan itoe: Bahwa Akoe akan mënambahi sangat kasoekaranmoe pada masa ëngkau mëngandoeng, maka dëngan kasakitan pon ëngkau akan bëranak dan ëngkau akan toendoek kapada lakimoe dan ijapon akan mëmërentahkan dikau.

17. Laloe sabda Allah kapada Adam: Bahwa sëbab tëlah ëngkau mënëngar akan kata binimoe dan soedah makan boewah pohon, akan halnja koepësan kapadamoe djangan ëngkau makan dia, maka tërkoetoeklah boemi itoe karëna sëbab ëngkau, maka dëngan kasoekaran ëngkau akan makan hasilnja sa'öêmoer hidoepmoe.

18. Bahwa boemi itoe akan mënoemboehkan bagaimoe doeri dan oenak, maka sajoer-sajoeran dipadang akan mëndjadi makananmoe.

19. Maka dëngan bërpëloeh moeKamoe ëngkau akan makan rëzëkimoe, sahingga ëngkau këmbali poela kapada tanah, karëna daripadanja tëlah ëngkau di-ambil. Bahwa haboelah adamoe, maka kapada haboe pon ëngkau akan këmbali djoega.

20. Hata maka dipanggil Adam akan bininja 'itoe Hawa, sëbab ijalah iboe sëgala orang jang hidoep.

21. Maka dipërboewat Toehan Allah akan Adam dan Hawa itoe saroeng daripada koelit, laloe dikënakannja kapada kadoewanja.

22. Maka sabda Toman Allah: Bahwasanja manoesia tëlah mëndjadi bagaikan sa'orang kita, dikëtahoeïnja akan baïk dan djahat; maka sakarang pon djangan ija mëngëdangkan tangannja laloe mëngambil lagi boewah pohon alhajat. itoe dan makan dia dan ija hidoep salaraa-lamanja.

23. Maka sëbab itoe disoeroeh Toehan Allah akan dia kaloewar dari dalam taman Eden, soepaja di-oesahakannja tanah, jang tëlah ija didjadikan daripadanja.

24. Laloe dihalaukannja manoesia itoe kaloewar dan dÜarohnja bëbërapa keroebion arah kasabëlah timoer taman Eden sërta dëngan sabilah mata pëdang jang bërnjalanjala dan jang dilajamkan akan mënoenggoeï djalan kapohon alhajat itoe.

Sluiten