Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIU

Blz.

§ 65. Veroorzaken van den dood of van lichamelijk letsel

door schuld 22

De misdrijven van de artt. 307 en 308; strafverzwaring volgens art. 309 (345).

§ 66. Deelneming aan een aanval of vechterij 23

De bestanddeelen van het misdrijf van art. 306 (346).

§ 67. Verlating van hulpbehoevenden 25

Karakter van deze misdrijven (347). Het misdrijf van art. 255 (348). Te vondeling leggen van kinderen beneden de zeven jaren (349). Verhooging en verlaging der straffen volgens de artt. 257—259 (350).

§ 68. Tweegevecht 27

De behandeling van het misdrijf in andere wetgevingen (351). Begrip van tweegevecht en de wijze van strafbaarstelling (352). Gevallen, waarin de bijzondere bepalingen buiten toepassing blijven (353). Strafbaarheid van andere personen dan de partijen in verband met een tweegevecht (354). § 69. In gevaar brenging van leven of gezondheid ..... 31 De misdrijven van art. 252 en de overtreding van art. 454 (355). Het misdrijf van art. 253 (356). De overtreding van art. 450 (357).

HOOFDSTUK IX. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid.

§ 70. Slavenhandel 34

Vroegere bepalingen betreffende den slavenhandel (358). Behandeling van de artt. 274—277 (359).

§71. Menschenroof. 36

Het misdrijf van art. 278 (360). § 72. Onttrekking van minderjarigen aan het wettig gezag 36 Omschrijving van het misdrijf in andere wetgevingen en in art. 279 (361). Verzwarende omstandigheden volgens art. 279, lid 2 (362). Verbergen, enz. van een aan het wettig gezag onttrokken minderjarige, art. 280 (363).

§ 73. Schaking 39

Algemeen karakter van het misdrijf; behandeling in andere wetgevingen (364). Vormen, waaronder het misdrijf kan worden gepleegd en de vereischten voor het misdrijf (365). Het misdrijf als klachtdelict (366).

§ 74. Vrijheidsrooving 41

Karakter en elementen van het misdrijf (367). Het culpooze misdrijf van art. 283 (368).

§75. Dwang 43

Inleidende opmerking (369). Bestanddeelen van het misdrijf en strafbepaling (370).

Sluiten